ตัวอย่างความสำเร็จ

LEONICS ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้าและอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และระบบพลังงานทดแทนออกแบบตามความต้องการ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมเกิดจากศึกษาความรู้ด้านพลังงานทดแทนและทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นของตนเอง

hybrid system for web innothai

1. ชื่อสินค้า: LEONICS – ผลิตภัณฑ์หลัก 2 กลุ่ม ได้แก่
   - ผลิตภัณฑ์เพื่อคุณภาพไฟฟ้า ได้แก่
     เครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ, เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า, อุปกรณ์ป้องกันไฟกระชากแรงดันสูงชั่วขณะ
   - ผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงาน และระบบอนุรักษ์พลังงาน

Success LEONICS 3LS8 150 NO

2. ชื่อกิจการ: บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด

3. ชื่อโครงการ/ชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ: N/A

4. ที่อยู่: สำนักงาน 27, 29 ซอย บางนา-ตราด 34 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

    โรงงาน 113 หมู่ที่ 5 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางสมัคร อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130

5. เว็บไซต์: http://www.leonics.com

6. ที่มาความสำเร็จ:

เดิมบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด ผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้าและปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติ หรือที่เรียกว่า UPS เป็นอุปกรณ์ที่จ่ายไฟฟ้าสำรองให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ ต่อมาเพิ่ม product line เป็น ผลิตภัณฑ์และระบบพลังงานแสงอาทิตย์เมื่อปี 2543 ใส่ดีไซน์รีเสิร์ชลงในตัวสินค้าเพื่อสร้างความแตกต่างและตอบสนองความต้องการของลูกค้า

สำหรับบริษัทฯ มีเทคโนโลยีหลัก (Core Technology) คือการแปลงไฟฟ้ากระแสตรงหรือ DC ให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) Core Technology นี้มีหลาย application ตอนที่ทำ UPS ได้สิบปี มีคู่แข่งเข้ามาในตลาดมากขึ้น จีนมีบทบาทในการสร้างอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ในตลาดโลก ราคาขายจึงต่ำลง กำไรลดลง จำเป็นต้องหาสินค้าใหม่ๆ มาเสริม บริษัทได้เน้นการวิจัยและพัฒนามาตั้งแต่ต้น ทำให้ได้เทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมาเองโดยพบว่า Solar application ใช้ Core Technology เดียวกัน คือการแปลงไฟฟ้ากระแสตรง จากแสงอาทิตย์ โดยอาศัยความรู้ด้านพลังงานทดแทนที่ต้องไปศึกษาเพิ่มเติมในสถาบันการศึกษา และโฟกัสไปที่โซล่าแอพพลิเคชั่นอย่างเดียว ปัจจุบัน โฟกัสมากขึ้นที่ฮาร์ดดิสก์ซิสเต็ม เจาะตลาดผลิตไฟฟ้าในพื้นที่ที่ไม่มีการไฟฟ้าเข้าไปทำ สายส่งไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง และด้วยความรู้และประสบการณ์ที่สะสมมานาน ทำให้สามารถแตกไลน์นวัตกรรมกับสินค้าได้มาก และสามารถตอบโจทย์ลูกค้าได้

เส้นทางความสำเร็จของบริษัทเริ่มต้นจากสิ่งที่ทำอยู่ โดยสำรวจความต้องการของลูกค้า การเริ่มต้นของบริษัทมาจากการแก้ปัญหาให้ลูกค้า เช่น ทำระบบผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ในพื้นที่ที่ทุรกันดารหรือเข้าถึงได้ยาก และเมื่อส่งมอบสินค้าแล้ว บริษัทยังคงดูแลลูกค้าหลังการขายอย่างต่อเนื่อง หลายเรื่องที่บริษัทสร้างนวัตกรรมขึ้นมา พบว่ายังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้ต้องสร้างสิ่งที่แข่งขันได้สูงขึ้น และกลายเป็นผู้กำหนดมาตรฐาน อย่างไรก็ตาม บริษัทยังต้องสร้างและพัฒนานวัตกรรมต่อไปอีก โดยที่จะต้องร้อยเรียงนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ การตลาด และลูกค้าให้เข้ากันได้ปัจจุบัน บริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด มีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ให้บริการในตลาดพลังงานทดแทนทั้งในระดับประเทศและในระดับภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งให้บริการออกแบบระบบและจัดหาผลิตภัณฑ์อนุรักษ์พลังงานสำหรับลูกค้าทั้งในระดับครัวเรือน เชิงพาณิชย์ และภาครัฐ

ที่มา: การเสวนา “ตกผลึกความคิด..ผลิตด้วยนวัตกรรม” โดย ดร.วุฒิพงศ์ สุพนธนา กรรมการผู้จัดการบริษัท ลีโอนิคส์ จำกัด เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมดิเอมเมอร์รัล