ตัวอย่างความสำเร็จ

ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกตราเรดแอนท์

บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตสินค้าภายใต้ปรัชญาของการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า ด้วยศรัทธาและความรัก และมีแนวคิดในการทำธุรกิจบนพื้นฐานของปรัชญาการดำรงชีวิตด้วยสุขภาพดี ในวิถีธรรม ก่อเกิดเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมต่างๆ จากข้าว ได้แก่ ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกตราเรดแอนท์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเบอร์รี่ และผงข้าวกล้องสกัดโฮลอินวันตราฮักปัน น้ำมันข้าวกล้องริซเตอรอลส์

1. ชื่อสินค้า: - ข้าวหอมมะลิออร์แกนิกตราเรดแอนท์ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวเบอร์รี่ และผงข้าวกล้องสกัดโฮลอินวันตราฮักปัน น้ำมันข้าวกล้องริซเตอรอลส์

2. ชื่อกิจการ: บริษัท เมดิฟูดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ชื่อโครงการ/ชื่อหน่วยงานภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือ:
N/A

4. ที่อยู่: สำนักงานใหญ่ 222/7 ม.เดอะไพรมารี เพรสติจ ถ.รัชดา-รามอินทรา คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. 10230
โรงงาน 113 333 หมู่ 7 ต.ช่องสามหมอ อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150

5. เว็บไซต์: http://www.medifoodsco.com/

6. ที่มาความสำเร็จ:
บริษัทมีแนวคิดในการทำธุรกิจบนพื้นฐานของปรัชญาการดำรงชีวิตด้วยสุขภาพดี ในวิถีธรรม จนมีคำกล่าวว่า “ข้าวแห่งศรัทธา นาแห่งความรักสองมือ ปลูกปัก ฮักกัน ปันกัน”

ข้าวแห่งศรัทธา หมายถึง ผลิตผลที่มาจากแนวคิดที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นในความเป็นมนุษย์ ด้วยหลักธรรม ธรรมชาติ เพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืน ส่วนข้าวแห่งศรัทธา เป็นสัญลักษณ์แห่งการพัฒนาศักยภาพและจิตวิญญาณของมนุษย์ในการอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นธรรม และนาแห่งความรัก คือที่ปลูกข้าวด้วยศรัทธา ความรัก (ฮักกัน) ตั้งแต่การเพาะปลูก การจัดการเรื่องข้าวและนวัตกรรมจากข้าวในทุกมิติ

ผู้บริหารของบริษัทตั้งคำถามว่า ถ้านักวิทยาศาสตร์สามารถทำให้ข้าวทุกต้นออกรวงทุกรวงเป็นทองคำ ประเทศนี้จะอยู่อย่างไร เราจะยังมีความสุข มีความรัก มีอิสรภาพอยู่หรือไม่ คำตอบคือ พวกเขาพบว่ามูลค่าแปรรูปไม่ใช่ความยั่งยืน แต่เป็นอริยทรัพย์ซึ่งเกิดจากเทคโนโลยีก็เรื่องหนึ่ง แนวคิดของการมีชีวิตก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง บริษัทไม่ได้สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ตามหลักเศรษฐศาสตร์ แต่บริษัทสนุกกับวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างเช่น บริษัทมีแนวคิดในการสนับสนุนการทำนาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ จึงได้มีการเข้าร่วม "โครงการด้วยเกล้า ด้วยข้าว Rice for the king" ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิชัยพัฒนา และมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สำหรับ การทำนาด้วยระบบเกษตรอินทรีย์ได้มีการเริ่มทดลองทำมาแล้ว 2 ปีก่อนหน้านี้ ซึ่งในปีแรกได้ผลผลิตข้าว 400 กิโลกรัม/ไร่ และในปีที่ 2 เพิ่มเป็น 800 กิโลกรัม/ไร่ ซึ่งมีชาวนาในจังหวัดชัยภูมิกว่า 1,000 ราย เข้าร่วมการทำนาแบบเกษตรอินทรีย์นี้ โดยทางบริษัทยังจะมีการส่งเสริมข้าวสายพันธุ์ใหม่ "พันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่" ซึ่งเกิดจากข้าวหอมมะลิและข้าวหอมนิลผสมกัน จะมีพื้นที่เพาะปลูกสำหรับพันธุ์ข้าวไรซ์เบอรี่ประมาณ 2,000 ไร่

บริษัท เมดิฟูดส์ฯ ได้รับรางวัลหลายรางวัลทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ เช่น รางวัล SMEs ดีเด่น ปี 2558 จากการประกวดสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 7 จัดโดย สสว. รางวัลนวัตกรรมเครื่องดื่มสมุนไพร 2558 จัดโดยกรมพัฒนาแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รางวัลบรรษัทธรรมาภิบาล 2558 สนับสนุนโดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รางวัล World Best Rice Award 2010 จากงาน World Rice Conference 2010 จัดที่ประเทศไทย และรางวัล World Most Remarkable Quality Award 2011 ณ นครโฮจิมินห์ ประเทศเวียตนาม เป็นต้น

ที่มา: 1. http://www.ryt9.com/s/tpd/1610587
       2. http://www.thairath.co.th/content/307336
       3. http://www.medifoodsco.com/