• หน้าแรก
  • ข่าว
  • สมาชิกเครือข่าย InnoThai เข้าร่วมงานเสวนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

ข่าว

สมาชิกเครือข่าย InnoThai เข้าร่วมงานเสวนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร

สมาชิกเครือข่าย InnoThai เข้าร่วมงานเสวนาและสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสาขาธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร ซึ่งศูนย์สร้างสรรค์ธุรกิจนวัตกรรมการเกษตร และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

Agtech Roll Up

จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดแนวทางการสร้างรูปแบบธุรกิจใหม่ด้านการเกษตรที่มีศักยภาพในการพัฒนาอย่างยั่งยืน เมื่อวันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 – 15.30 น.  ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรมเดอะสุโกศล