ข่าว

OIE Forum "S-Curve Industry : Transforming towards Thailand 4.0"

กำหนดการ การประชุมวิชาการ สศอ(OIE Forum) ประจำปีงบประมาณ 2560  
“S-Curve Industry”: Transforming towards Thailand 4.0 
“S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0”
วันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.00 
ณ ห้องรอยัลจูบิลี่ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

OIE

*********************************************

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับประทานอาหารว่าง
09.00 – 09.05 น. วีดิทัศน์ “S-Curve Industry”: Transforming towards Thailand 4.0”
09.05 – 09.30 น. กล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน  โดย นายอุตตม  สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
09.30 – 10.30 น. พิธีเปิดงาน และกล่าวปาฐกถาพิเศษ  ในหัวข้อ “ทิศทางอุตสาหกรรมไทยภายใต้บริบท ประเทศไทย 4.0”
โดย นายสมคิด  จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี (รอการตอบรับ)
10.30 – 12.00 น. การเสวนาในหัวข้อ “S-Curve จุดเปลี่ยนประเทศไทย 4.0” ผู้เสวนาหลักโดย นายสมชาย  หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  
ร่วมเสวนา โดย นายศิริรุจ  จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการภาคเอกชนในองค์กรชั้นนำ อาทิ
  1. บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
  2. บริษัท ซีที เอเชีย โรโบติกส์ จำกัด : ผู้ผลิตหุ่นยนต์ดินสอ
  3. บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์  (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
12.00 – 13.30 น. พักรับประทานอาหาร
13.30 – 16.00 น. เสวนาช่วงบ่ายและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้ประกอบการในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศ ประกอบด้วยห้องเสวนาย่อย 3 ห้อง
  ห้องที่ 1 “Big Data : Industrial Intelligence Information (I3)”
ร่วมเสวนาโดย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากภาครัฐ และภาคเอกชน
  ห้องที่ 2 “Maker Community : ถอดบทเรียนนักประดิษฐ์สู่ธุรกิจทำเงิน”
ร่วมเสวนาโดย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากภาครัฐ และภาคเอกชน
  ห้องที่ 3 “Industry 4.0 : Pathways to the Smart Production”
ร่วมเสวนาโดย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้มีประสบการณ์จากภาครัฐ และภาคเอกชนทั้งจากภายในประเทศและ ต่างประเทศ (บรรยายภาษาอังกฤษ/ล่ามแปลภาษา)

หมายเหตุ : วิทยากรผู้ร่วมเสวนาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ลงทะเบียน