เกี่ยวกับเรา

เครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

th ind innonet logo 800pxความเป็นมา

"เครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม" จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มและสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เพื่อเชื่อมโยงความต้องการนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมไปสู่หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และผลักดันให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การผลิตที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง

โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เป็นโครงการต่อเนื่องระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559-2563)

 • ปีแรก เป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูล เริ่มสร้างเครือข่ายในกลุ่มผู้สนใจภาคธุรกิจและหน่วยงานสนับสนุนการวิจัย รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นงานวิจัยอย่างเป็นระบบ
 • ปีที่ 2-3 เป็นการส่งเสริมให้เกิดการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม กับงานวิจัย นักวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย พร้อมทั้งประสานการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการสร้างนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
 • ปีที่ 4-5 เป็นการขยายความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์ของเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

 1. เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการวิจัยและพัฒนา ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมให้เกิดขึ้นได้จริงในภาคอุตสาหกรรม
 2. เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่สนใจจะสร้างนวัตกรรมในธุรกิจของตนได้เข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ สิทธิประโยชน์และบริการที่เหมาะสม
 3. เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ เสาะหา ผลงานวิจัยหรือนักวิจัยสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร

กิจกรรมหลักของเครือข่าย

 1. การพบปะเสวนาระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และรวบรวมข้อมูลความต้องการของสมาชิกเกี่ยวกับการวิจัยพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงอย่างเป็นรูปธรรมระหว่างภาคธุรกิจกับภาคการวิจัย
 2. การพัฒนาระบบข้อมูลที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและนักวิจัยในการสืบค้นข้อมูลด้านผลงานวิจัย และเชื่อมโยงความต้องการข้อมูลงานวิจัยของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมกับหน่วยงานเครือข่ายที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัย
 3. การอบรมสัมมนาเพื่อยกระดับความสามารถของผู้ประกอบการในการจัดทำแนวคิดนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ
 4. การประชุมระดมความคิด เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่ายฯในระยะปานกลาง (5 ปี)
 5. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ เป็นช่องทางสื่อสารระหว่างสมาชิกในเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะสื่อที่มีความสะดวกในการใช้และเป็นที่นิยมใช้ของบุคคลทั่วไป เช่น Facebook , Line

ขอบข่ายสมาชิก

 • ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม
 • บุคลากรภาคการวิจัย นักวิชาการ
 • องค์กรเอกชน
 • สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม
 • สถาบันการเงินที่สนใจหรือมีผลิตภัณฑ์ทางการเงินด้านนวัตกรรม
 • นักลงทุน
 • ผู้สนใจงานด้านนวัตกรรมทั่วไป

การบริหารเครือข่าย

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ เป็นผู้ประสานและสนับสนุนกิจกรรมของเครือข่าย และเป็นแกนกลางในการประสานความร่วมมือระหว่างสมาชิกเครือข่ายกับหน่วยงานผู้ให้บริการด้านการวิจัยพัฒนาและด้านเทคนิควิชาการในเรื่องต่าง ๆ อาทิ

 • ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับผลงานวิจัย ทุนวิจัย นักวิจัย และโครงการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
 • รับความต้องการการสนับสนุนเพื่อดำเนินโครงการนวัตกรรมของผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกเครือข่าย และค้นหาหน่วยงานที่มีทรัพยากรที่สอดคล้องกับความต้องการ พร้อมทั้งประสานงานให้ทั้งสองฝ่ายได้ติดต่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน และนำไปสู่ความร่วมมือพัฒนานวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมต่อไป