แหล่งบริการ

 • หน่วยงานภาครัฐ

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  OSMEP LOGOFULL THAI CMYK

  สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 มีสถานะเป็นหน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการ 2 คณะ
  ภารกิจตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543

  • กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดประเภทและขนาดวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม
  • กำหนดประเภทและขนาดของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ที่สมควรได้รับการส่งเสริม รวมทั้งเสนอแนะนโยบายและแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ประสานและจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หริอองค์การเอกชนที่เกี่ยวข้อง
  • ศึกษาและจัดทำรายงานสถานการณ์วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของประเทศ
  • เสนอแนะต่อคณะกรรมการเกี่ยวกับการปรับปรุงพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งการดำเนินการให้มีกฎหมายใหม่ การแก้ไขเพิ่มเติมหรือการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • บริหารกองทุนตามนโยบายและมติของคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหาร
  • ดำเนินงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร และคณะอนุกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการบริหารแต่งตั้ง
  • ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงาน หรือ ตามที่คณะกรรมการ หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย
  • จัดให้ได้มา ถือกรรมสิทธิ์ มีสิทธิครอบครองหรือมีทรัพย์สิทธิต่างๆ เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ โอนหรือรับโอนสิทธิการเช่าหรือสิทธิการเช่าซื้อ ขายหรือจำหน่ายโดยวิธีอื่นใดซึ่งสังหาริมทรัพย์หรืออสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนรับทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้
  • กู้ยืมเงิน หรือให้กู้ยืมเงินโดยมีหลักประกันด้วยบุคคลหรือทรัพย์สินหรือลงทุน ทั้งนี้เพื่อการวิจัย พัฒนา และส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นโดยรวมเท่านั้น
  • ให้ความอุดหนุนหรือช่วยเหลือเพื่อการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • เข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อประโยชน์แก่การส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • ร่วมมือกับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
  • รับค่าตอบแทนและค่าบริการในการให้บริการภายในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์ของสำนักงาน รวมทั้งทำความตกลงกำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับค่าตอบแทนและค่าบริการนั้น
  • กระทำการอย่างอื่นบรรดาที่เกี่ยวกับหรือเนื่องในการจัดให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสำนักงาน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ของ สสว. : http://www.sme.go.th

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

  อย logo

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาดำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ "องค์การที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ด้านการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล เพื่อการคุ้มครองสุขภาพของประชาชน" และมีพันธกิจควบคุม และกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้มีคุณภาพ ปลอดภัย และมีประสิทธิผล รวมถึงการประกอบการให้เป็นไปตามกฎหมายและสอดคล้องกับสากล พัฒนาผู้บริโภคให้มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เพื่อการบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม และส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความสามารถทางการแข่งขันในระดับสากล

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ของอย. : http://www.fda.moph.go.th/Pages/HomeP_D1.aspx

  หน่วยงานภายใต้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  • กองควบคุมเครื่องมือแพทย์
   หน่วยงานภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบ
   • กลุ่มงานกำกับดูแลก่อนออกสู่ท้องตลาด
   • กลุ่มงานกำกับดูแลหลังออกสู่ท้องตลาด 
   • กลุ่มงานพัฒนาระบบ
   • กลุ่มงานกำหนดมาตรฐาน

  Website: http://www.fda.moph.go.th/sites/Medical/SitePages/R1Aboutus.aspx

  • สำนักอาหาร  มีภารกิจ ดังนี้
   1. พัฒนาและจัดทำมาตรฐานหลักเกณฑ์กฎระเบียบและมาตรการที่เกี่ยวกับการควบคุมกำกับดูแลคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของอาหารเทียบเท่ามาตรฐานสากล
   2. พัฒนาระบบการตรวจสอบ กำกับดูแล เฝ้าระวังอาหาร สถานประกอบการด้านอาหารและการโฆษณาอาหารให้เป็นไปตามกฎหมาย เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศและสอดคล้องกับสากล
   3. ควบคุม กำกับ ดูแลอาหารให้ได้มาตรฐาน ปลอดภัย และเป็นไปตามกฎหมาย
   4. พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการผลิต นำเข้า และจำหน่ายอาหารให้ได้คุณภาพและ ความปลอดภัยตามมาตรฐาน
   5. ให้ความรู้ คำแนะนำทางวิชาการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาข้อมูลเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร ด้านอาหาร
   6. แสวงหาเครือข่ายและสนับสนุนทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วม
   7. ประสานงานความร่วมมือกับต่างประเทศและสร้างภาคีเครือข่าย
    Website: http://food.fda.moph.go.th

  กรมส่งเสริมการเกษตร

  กรมสงเสรมการเกษตร

  กรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ "กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กรที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน" และมีพันธกิจในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาด ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร และศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร : http://www.doae.go.th/2016/
  >> ฐานข้อมูลงานวิจัย : https://goo.gl/54mZBT

  กรมวิชาการเกษตร

  img b1b68d483dd20fbb0911d9d536ca68a7

  กรมวิชาการเกษตรได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น หน่วยงานหนึ่งในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2515 ดำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ "กรมวิชาการเกษตรเป็นองค์กรที่เป็นเลิศด้านการวิจัยและพัฒนาด้านพืช เครื่องจักรกลการเกษตร และเป็นศูนย์กลางรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรด้านพืชในระดับสากล บนพื้นฐานการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม" และมีพันธกิจ เพื่อสร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้จากงานวิจัยด้านพืชและเครื่องจักรกลการเกษตร สู่กลุ่มเป้าหมาย กำหนดและกำกับดูแลมาตรฐานระบบการผลิตและผลิตพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิต พัฒนาระบบตรวจรับรองสินค้าการเกษตรด้านพืชให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช แมลง และจุลินทรีย์ และกำกับ ดูแล และพัฒนากฎหมายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ของกรมวิชาการเกษตร : http://www.doa.go.th/main
  >> บริการ : http://www.doa.go.th/kpr/index.php?option=com_content&view=article&id=60:manual&catid=13:others&Itemid=47

  หน่วยงานภายใต้กรมวิชาการเกษตร

  • สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2498 ในนามว่า กองวิศวกรรม สังกัดภายใต้กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีบทบาทหน้าที่สำคัญในการวิจัย พัฒนา ส่่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรได้มีเครื่องมือเครื่องจักรกลที่เหมาะสม ใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำนา
   พ. ศ.2515 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างภายในกระทรวง โดยมีการรวมกรมการข้าวกับกรมกสิกรรมเป็นกรมวิชาการเกษตร และกองวิศวกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกองเกษตรวิศวกรรม โดยมีหน้าที่สำคัญในการวิจัย ค้นคว้า และพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตรที่เหมาะสมกับการผลิตพืชเศรษฐกิิจต่างๆ เช่น ข้าว ข้าวโพด ถั่วเหลืือง และอื่นๆ เป็นต้น นอกจากงานวิจัยแล้ว กองเกษตรวิศวกรรม ยังมีหน้าที่ให้การสนับสนุนด้านวิชาการแก่ผู้ผลิตในการปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการผลิตเครื่องจักรกลเกษตรด้วย จนกระทั่งปี พ.ศ.2546 กองเกษตรวิศวกรรม ได้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จนถึงปัจจุบัน โดยยังคงบทบาทและหน้าที่เหมือนเดิมทุกประการ
   Website  : 
   http://www.doa.go.th/aeri/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=82

  • สถาบันวิจัยพืชสวน มีหน้าที่วางแผนการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับพืชสวนให้สอดคล้องกับนโยบายของกรมวิชาการเกษตร และดำเนินงานตามแผนงานที่ได้วางไว้ ตลอดจนควบคุมเร่งรัดติดตามและประเมินผลเพื่อให้งานวิจัยบรรลุตามเป้าหมาย ประสานงานวิชาการโครงการต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ประสานงานด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับนักวิชาการ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พัฒนาไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0
   Website  :
   http://www.doa.go.th/hort/index.php?option=com_content&view=featured&Itemid=435 

  • สถาบันวิจัยพืชไร่ มีหน้าที่วางแผนงานและโครงการการพัฒนาพืชไร่และพืชทดแทนพลังงานให้เป็นไปตามนโยบายของกรมวิชาการเกษตรและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านการผลิต ด้านมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ และด้านเศรษฐกิจพืชไร่ และปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
   Website  : http://www.doa.go.th/fcri/

  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

  HSRI

  องค์กรของรัฐที่มิใช่ส่วนราชการจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีโครงสร้างองค์กรและการบริหารที่เน้นความคล่องตัว เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเป้าหมายในการจัดการความรู้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาระบบสุขภาพได้ (Better Knowledge Management or Better Health Systems)

  บริหารงานโดยคณะกรรมการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนจากหน่วยงานของรัฐและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งสิ้น 17 คน มีหน้าที่ในการดูแลนโยบาย และกำหนดทิศทางการดำเนินยุทธศาสตร์/แผนการวิจัยระบบสาธารณสุขของ สวรส. ให้สัมฤทธิผลตามพันธกิจ

  การดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ “องค์กรขับเคลื่อนความรู้สู่ระบบสุขภาพที่สมดุลและยั่งยืน เพื่อสุขภาพดีและชีวิตที่ยืนยาวของประชาชน” โดยมียุทธศาสตร์ที่สำคัญคือ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยที่มีความสำคัญต่อระบบสุขภาพ
  2. เสริมสร้างสมรรถนะนักวิจัยด้านสุขภาพ และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกอนาคต
  3. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแบบครบวงจร โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้อง
  4. บริหารจัดการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ และเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืน

  รวมทั้งมีเป้าหมายและตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรม อาทิเช่น การสร้างผลงานวิจัยที่ลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นสาเหตุการตาย 3 อันดับแรกของกลุ่มอายุต่างๆ การนำผลงานวิจัยเชิงปฏิบัติการไปพัฒนาระบบเครือข่ายบริการระดับเขตบริการสุขภาพให้มีความยั่งยืน การเพิ่มจำนวนนักวิจัยและผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ การมีระบบสารสนเทศที่บูรณาการงานวิจัย นักวิจัย และเครือข่ายในระบบสุขภาพ

  โดยงานวิจัยต่างๆ เน้นการสร้างองค์ความรู้ที่ครอบคลุมทุกมิติในระบบสุขภาพ ไม่ว่าจะเป็น ด้านการคลังสุขภาพ ด้านกำลังคน ด้านการแพทย์/เทคโนโลยีการแพทย์ ด้านระบบสารสนเทศด้านสุขภาพ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านกฎหมาย / ข้อบังคับ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เพื่อแก้ปัญหาสุขภาพคนไทย ผ่านงานวิจัยต่างๆ ตัวอย่างเช่น งานวิจัยปฏิรูปบทบาทกระทรวงสาธารณสุขตามนโยบายเขตสุขภาพ งานวิจัยมุ่งเป้าด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์สู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ งานวิจัยลดปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ เพื่อนำไปสู่การลดสาเหตุการตาย การวิเคราะห์อัตรากำลังบุคลากรสาธารณสุข งานวิจัยระบบยา ฯลฯ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ของ สวรส. : https://www.hsri.or.th
  >> ค้นหางานวิจัย : http://kb.hsri.or.th/dspace/
  >> ทุนวิจัย : https://www.hsri.or.th/researcher/fund

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  file 1382650473

  กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม

  เป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจในการพัฒนาสนับสนุน พัฒนาอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ และผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรมให้มีสมรรถนะและขีดความสามารถในการประกอบการที่เป็นเลิศและมีความยั่งยืนสู่สากล ซึ่งมีการให้บริการ ครอบคลุมถึง

  • การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้ประกอบการ
  • การให้คำปรึกษาแนะนำ เพื่อพัฒนาด้านนวัตกรรม และการปรับปรุงกระบวนการในสถานประกอบการ
  • การให้บริการด้านเงินทุนหมุนเวียน (เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ)
  • การส่งเสริมด้านการตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ

  เว็บไซต์ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม https://www.dip.go.th/th

  • ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center (BSC)
   ศูนย์บริการธุรกิจอุสาหกรรม หรือ BSC เป็นหน่วยงานภายใต้กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งให้บริการข้อมูลสารสนเทศ และบริการแนะนำเบื้องต้น ด้านข้อมูลทางอุตสาหกรรม โอกาสการลงทุน โอกาสทางธุรกิจ และการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจชุมชน ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมีเจ้าหน้าที่และที่ปรึกษาที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ

  เว็บไซต์ศูนย์บริการธุรกิจอุตสาหกรรม (Business Service Center (BSC)  http://bsc.dip.go.th/

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.หรือ MOST)

  logo apply2012 100cm

  เป็นหน่วยงานวางแผน ส่งเสริม และ พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 

  วท.มีหน้าที่พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน มีหน่วยงานในสังกัดหลากหลาย ทั้งที่เป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานในกำกับ และองค์การมหาชน

  • พัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (MSTQ) แบ่งเป็น 4 หมวดหลัก ได้แก่
   ระบบมาตรวิทยา (M:Metrology) การกำหนดมาตรฐาน (S:Standardization) การทดสอบ (T:Testing) และการรับรองคุณภาพ (Q:Quality Assurance)
   ระบบ MSTQ นี้เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านคุณภาพ (Quality Infrastructure) ที่สำคัญในการผลักดันให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ

  • พัฒนาระบบการให้บริการเทคนิคด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบเบ็ดเสร็จ ของ วท. MOST One Stop Service ระยะแรกเน้นการบริการด้านทดสอบ/สอบเทียบ โดยระบบจะให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ลดระยะเวลาในการให้บริการ ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดสากล
    
  • จัดทำฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STDB) โดยรวบรวมข้อมูลศักยภาพทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ทั้งบุคลากร นักวิชาการ นักวิจัย เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ ความชำนาญ การใช้ประโยชน์ ฯลฯ ไว้ในฐานข้อมูลเดียวกัน และให้บริการสืบค้นข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 

  >> หน้าหลัก เว็บไซต์ วท.
  >> หน้าหลัก ฐานข้อมูล STDB
  >> ค้นหา ผลงานวิจัย
  >> ค้นหา นักวิทยาศาสตร์
  >> ค้นหา เครื่องมือวิทยาศาสตร์ 

   

  สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

  logo NRCTเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารนโยบายด้านการวิจัยของประเทศ

  • จัดทำนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ
  • สนับสนุนการดำเนินงานวิจัยของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเป็นเอกภาพ ครอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์และตอบสนองเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
  • เป็นศูนย์กลางข้อมูลการวิจัยผ่านระบบสารสนเทศที่มีเครือข่ายทั่วประเทศ เป็นผู้บริหารระบบคลังข้อมูลงานวิจัยไทย (TNRR) ซึ่งเชื่อมโยงฐานข้อมูลผลงานวิจัยและข้อมูลนักวิจัยหลายฐานข้อมูลมานำเสนอผ่านหน้าเว็บไซต์เดียว คือ www.tnrr.in.th
  • สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ด้วยกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เช่น งานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Thailand Research Expo), งานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค เป็นต้น

  >> เว็บไซต์ของ วช. 
  >> คลังข้อมูลงานวิจัยไทย

  สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.หรือ TRF)

  logo TRFonwhiteเป็นหน่วยงานสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนาให้แก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษา หน่วยงานวิจัย ตลอดจนผู้ประกอบการ

  • สนับสนุนทุนวิจัยให้แก่นักวิจัยในสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ เพื่อสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศ
  • ผู้ประกอบการสามารถนำผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นไปต่อยอดสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ได้ ภายใต้โครงการ "งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง" (Research2Biz.com)
  • เป็นผู้บริหาร "โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)" ซึ่งมีทุนวิจัยที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ได้

  ตัวอย่างทุนวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม ได้แก่  

  • ทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม เป็นทุนวิจัยที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเป็นผู้เสนอโจทย์วิจัยเพื่อแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมของกิจการ โดยเป็นการร่วมทุนกันระหว่าง สกว. กับ ภาคอุตสาหกรรมในสัดส่วนเท่ากัน
  • ชุดโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ภายใต้ชื่อ "บ้านแห่งนวัตกรรม" (Innovation House) เป็นโครงการที่มุ่งผลักดันให้เกิดผลสัมฤทธิ์ (Outcome) ด้วยการจัดการที่เริ่มจาก Know How, Technology, Process จนได้เป็น Product และไปสู่ผู้บริโภค โดยใช้เครื่องมือด้านการวิจัยสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง เน้น 4 กลุ่มอาหาร ได้แก่ ข้าวและแป้ง ผักและผลไม้ นมและผลิตภัณฑ์จากนม และอาหารทะเล

  >> เว็บไซต์ของ สกว. 
  >> โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ. หรือ RRI) 
  >> หน้าเว็บระบบรับสมัครทุนเสริมสร้างงานวิจัยภาคอุตสาหกรรม
  >> เว็บไซต์ "งานวิจัยใช้จริง...จากหิ้งสู่ห้าง" (Research2Biz.com) 
  >> หน้าเว็บ "บ้านแห่งนวัตกรรม" (Innovative House) ของ สกว. และของ TCDCconnect.com 
  >> E-Library ของ สกว.เพื่อสืบค้นงานวิจัย

  สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช. หรือ NSTDA)

  logo NSTDAเป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ.2534 เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความแข็งแกร่งก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีเศรษฐกิจที่รุ่งเรืองด้วยการใช้ ว&ท ยกระดับสมรรถนะและประสิทธิภาพของภาคการเกษตรและภาคอุตสาหกรรม

  สวทช.มีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยีเฉพาะทาง และหน่วยงานที่ดำเนินภารกิจนำเทคโนโลยีไปสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวม 5 ศูนย์ ได้แก่

  1. ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC)
  2. ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
  3. ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
  4. ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC)
  5. ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) มุ่งให้เกิดการนำผลงานการค้นพบและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

  ภารกิจของ สวทช.ครอบคลุมถึง

  • การวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรมจนสามารถถ่ายทอดไปสู่การใช้ประโยชน์
  • การพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ
  • บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จำเป็น
  • การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคอุตสาหกรรมผ่านโครงการ iTAP
  • การสนับสนุนทุนวิจัยในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงทุนวิจัยที่ผู้ประกอบการสามารถใช้ประโยชน์ได้ เช่น
   • ทุนวิจัย CPMO หรือ Cluster and Program Management Office
   • โครงการสนับสนุนการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมภาคเอกชน (TMC) ซึ่งให้เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้แก่ภาคเอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา หรือเพื่อการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิต
  • เป็นหน่วยงานรับรองโครงการของภาคเอกชนที่จะขอใช้สิทธิประโยชน์ตามมาตรการยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับเงินได้ของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ส่วนที่จ่ายไปเพื่อทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

  >> เว็บไซต์ของ สวทช.
  >> คลังข้อมูลอุตสาหกรรม 
  >> เทคโนโลยีพร้อมถ่ายทอด

  ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) สวทช.

  logo BIOTECเป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจหลักในการพัฒนางานด้านเทคโนโลยีชีวภาพ อาทิ

  • วิจัยและพัฒนาเพื่อความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สร้างความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ
  • พัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สร้างความตระหนักของประชาสังคมต่อเทคโนโลยีชีวภาพ
  • สนับสนุนและผลักดันให้มีการนำองค์ความรู้ต่าง ๆ ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพไปประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของภาคอุตสาหกรรมไทย ในสาขาอาหารและเกษตร ยาและเวชภัณฑ์ สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
  • สนับสนุนทุนวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพในกรอบต่าง ๆ เช่น ทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีฐาน, โครงการเครือข่ายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยากรชีวภาพ (Bio resources Research Network, BRN) ซึ่งสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ให้ทำวิจัยในเรื่องการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืน

  >> เว็บไซต์ของ BIOTEC 
  >> หน่วยปฏิบัติการวิจัยของ BIOTEC 
  >> BIOTECHNOLOGY GALLERY ด้านการแพทย์และสาธารณสุข, อาหารและการเกษตร, ทรัพยากรชีวภาพและสิ่งแวดล้อม

  ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC) สวทช.

  logo MTECเป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจหลักในการพัฒนาและสร้างขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีวัสดุให้แก่ภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อสร้างรากฐานเทคโนโลยีวัสดุที่จำเป็นต่อการเติบโตของอุตสาหกรรม การพัฒนาประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในสังคม

  • วิจัย พัฒนา และวิศวกรรม
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • พัฒนากำลังคน
  • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  • ให้ทุนสนับสนุนการวิจัย ทุนร่วมวิจัย
  • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรผ่านสถาบันการศึกษาแก่นักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ หน่วยงานวิจัยภาครัฐ และเอกชนของประเทศ

  >> เว็บไซต์ของ MTEC 
  >> หน่วยวิจัยของ MTEC 
  >> ระบบสืบค้นผู้เชี่ยวชาญ 
  >> ระบบสืบค้นโครงการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม  
  >> ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 

  ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สวทช.

  logo NECTECเป็นหน่วยงานภายใต้ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจหลักในการสร้างขีดความสามารถและศักยภาพในสาขาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ อาทิ

  • ดำเนินการวิจัย พัฒนา และวิศวกรรมจากระดับห้องปฏิบัติการถึงขั้นโรงงานต้นแบบ
  • ให้บริการวิเคราะห์และทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ การสอบเทียบมาตรฐานและความถูกต้องของอุปกรณ์
  • ให้บริการข้อมูลและให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งให้คำปรึกษาทางวิชาการ
  • สนับสนุน ประสานงาน และดำเนินการด้านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน เพื่อกระตุ้นการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปใช้ในการพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ

  >> เว็บไซต์ของ NECTEC 
  >> นวัตกรรมพร้อมใช้ของ NECTEC 
  >> ผลงานวิจัยพัฒนาของ NECTEC

  ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) สวทช.

  logo NANOTECเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจหลักในการพัฒนาด้านนาโนเทคโนโลยีชั้นนำที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศและมนุษยชาติ

  • ดำเนินงานวิจัย พัฒนา ออกแบบและวิศวกรรม และประยุกต์นาโนเทคโนโลยี
  • ให้บริการปรึกษาแนะนำและสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์นาโนเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์ ผ่านการร่วม/รับจ้างวิจัยและการอนุญาตให้ใช้สิทธิ รวมถึงการให้ข้อมูลและคำแนะนาในการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับภาคอุตสาหกรรม
  • เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและผลงานวิจัยที่มีอย่างต่อเนื่องสู่การประยุกต์ใช้ในระดับอุตสาหกรรมและสังคมของประเทศ
  • สร้างความตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจให้กับประชาชนในประเทศให้มีความพร้อมในการรับข่าวสารข้อมูลนาโนเทคโนโลยีทั้งในปัจจุบันและอนาคต

  >> เว็บไซต์ของ NANOTEC 
  >> ห้องปฏิบัติการวิจัยของ NANOTEC 

  ศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (TMC) สวทช.

  logo TMCwhiteเป็นหน่วยงานภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีภารกิจในการให้ความช่วยเหลือแก่นักวิจัยและภาคธุรกิจในการนำผลงานการค้นพบและเทคโนโลยีต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

  • ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาให้เกิดผลประโยชน์เชิงพาณิชย์
  • ส่งเสริม สนับสนุน และบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี
  • ให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในรูปแบบเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำแก่เอกชนในภาคอุตสาหกรรมการผลิตในการค้นคว้าวิจัยและพัฒนา เพื่อใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตตามความต้องการของบริษัท

  >> เว็บไซต์ของ TMC 
  >> โครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ 
  >> ผลงานเด่น (บริษัทที่ได้รับการสนับสนุน)

  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.หรือ TISTR)

  logo TISTRcircเป็นรัฐวิสาหกิจในกำกับดูแลของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.)

  • พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • ให้บริการงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผ่านศูนย์ปฏิบัติการเฉพาะทาง อาทิ ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา, ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ, ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย
  • ถ่ายทอดเทคโนโลยี
  • สร้างสรรค์งานนวัตกรรม
  • ผลักดันการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม 

  >> เว็บไซต์ของ วว. 
  >> ห้องปฏิบัติการและบริการของศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา 
  >> เฟสบุ๊คของศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์สมบัติของวัสดุ 
  >> บริการของศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย 

 • หน่วยงานภาคเอกชน

  สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.หรือ RDI)

  logo RDI

  เป็นหน่วยงานภายใต้ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

  • ประสานงานและอำนวยความสะดวกด้านวิจัยและพัฒนา ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคอุตสาหกรรม
  • บริการให้ความช่วยเหลือเชิงวิชาการ อาทิ
   • บริหารจัดการและอำนวยความสะดวกในกระบวนการพัฒนาเอกสารเชิงหลักการ (Concept Paper) จากโจทย์วิจัยของผู้ประกอบการ
   • คัดเลือกนักวิจัยที่เหมาะสมเบื้องต้น
   • จัดเวทีเจรจาประสานความต้องการและผลประโยชน์ของผู้ประกอบการกับนักวิจัย
  • เป็นหน่วยร่วมดำเนินโครงการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ของภาครัฐ เช่น
   • โครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์
   • โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP)
   • โครงการคูปองนวัตกรรม
   • โครงการส่งเสริมการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม

  >> เฟสบุ๊คของ สวน.

 • หน่วยงานภาคการศึกษา

  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  phtic perdo logo

  ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการวิจัยและพัฒนานำไปสู่การสร้างนวัตกรรมเพื่อลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ ปรับปรุงคุณภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตผลหลังการเก็บเกี่ยว ตลอดจนสร้างนักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกให้กับประเทศอันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ : http://www.phtnet.org/
  >> ห้องปฏิบัติการ : http://www.phtnet.org/equipment/labs.asp
  >> ฐานข้อมูลงานวิจัย : http://www.phtnet.org/research/
  >> งานวิจัยครบวงจร : http://www.phtnet.org/phtic-research/

  สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร (IFRPD)

  logo KU

  เป็นสถาบันเฉพาะทาง ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 • ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์-ทดสอบ

  ห้องปฏิบัติการทดสอบที่ได้รับความเชื่อถือ ได้แก่ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองด้านการบริหารงานคุณภาพและด้านวิชาการ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากล ISO/IEC17025 หรือมาตรฐานไทยที่เทียบเท่า คือ มอก.17025

  ISO/IEC17025
  General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

  มอก.17025
  ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถห้องปฏิบัติการในการดำเนินการทดสอบและ/หรือสอบเทียบ

  ท่านอาจค้นหาห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ จากรายชื่อในทำเนียบของหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ

  ทำเนียบของสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
  สามารถคัดกรองรายชื่อได้ตามกลุ่มสาขาย่อย อาทิ

  • กลุ่มวัสดุก่อสร้าง จำแนกย่อยเป็น เหล็กโครงสร้างและเหล็กก่อสร้าง, เหล็กกล้าไร้สนิม, คอนกรีต, ซีเมนต์, เซรามิกส์, วัสดุก่อสร้างอื่น ๆ 
  • กลุ่มไฟฟ้า ยานยนต์ และเครื่องกล จำแนกย่อยเป็น เครื่องใช้ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์, โทรคมนาคม, ไฟฟ้ากำลัง, ผลิตภัณฑ์เครื่องกล, ยานยนต์, ชิ้นส่วนยานยนต์, โลหกรรม
  • กลุ่มเคมี สิ่งแวดล้อม อาหาร ปิโตรเลียม และเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำแนกย่อยเป็น เคมีภัณฑ์, สิ่งแวดล้อม, อาหารและเครื่องดื่ม, ปิโตรเลียมและปิโตรเคมี, พลาสติก, ยาง, กระดาษ, สิ่งทอ, การแพทย์, ของเล่น, ยาสูบ

  ทำเนียบห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง ของ สำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
  สามารถคัดกรองรายชื่อได้ตามพื้นที่ภาคต่าง ๆ ของประเทศ และหรือคัดกรองตามกลุ่มสาขาย่อย อาทิ

  • สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ จำแนกขอบข่ายย่อยเป็น อาหาร อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง, น้ำตาลและผลิตภัณฑ์น้ำตาล, ภาชนะบรรจุอาหารและวัสดุที่เกี่ยวข้อง
  • สาขาเคมี จำแนกขอบข่ายย่อยเป็น สิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์(เฉพาะที่ไม่ได้ใช้ทำยา), อุตสาหกรรมปิโตรเคมี(ขั้นกลางและขั้นปลาย
  • สาขาฟิสิกส์ จำแนกขอบข่ายย่อยเป็น วัสดุก่อสร้าง, อุตสาหกรรมการผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ, อุตสาหกรรมยางพาราและผลิตภัณฑ์ยาง, อุตสาหกรรมรองเท้าและเครื่องหนัง, อุตสาหกรรมเซรามิก แก้ว, อุตสาหกรรมพลาสติก

  รายชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ของภาคเอกชน ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม

  ทำเนียบห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุข
  ของ ศูนย์ข้อมูลการประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

  รายชื่อห้องปฏิบัติการด้านสินค้าเกษตรและอาหาร
  ที่ได้รับการรับรองโดยสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

  รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและอาหารด้านพืช
  ของ กองพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าพืช กรมวิชาการเกษตร

  รายชื่อห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบสินค้าปศุสัตว์
  ของสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

  รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบบริภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์
  ที่ได้รับการรับรองโดย NECTEC

  รายชื่อห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานทางเทคนิคเครื่องส่งวิทยุกระจายเสียง
  ของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.)

  ห้องปฏิบัติการของศูนย์เฉพาะทางภายใต้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

  ห้องปฏิบัติการ ศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว

  รายชื่อห้องปฏิบัติการ ของศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว ผู้ที่มีความประสงค์ขอใช้บริการ สามารถติดต่อได้โดยตรงไปยังหน่วยงานนั้น ๆ

  หน่วยงานร่วม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สถาบันวิจัยเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  โทรศัพท์ 053-944031 แฟกซ์ 053-941426
  เว็บไซต์ : postharvest.cmu.ac.th

  หน่วยงานร่วม : มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  โทรศัพท์ 043-202597 แฟกซ์ 043-202598

  หน่วยงานร่วม : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  สายวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี
  โทรศัพท์ 02-4707728

  หน่วยงานร่วม : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตรศาสตร์
  โทรศัพท์ 034-281084 ต่อ 134

 • องค์การมหาชน

  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.)

  สวก logo

  สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานอิสระที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดำเนินงานจัดการกองทุน ตามพระราชกฤษฏีกาจัดตั้งสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2546 เป็นต้นไป

  ดำเนินการภายใต้ วิสัยทัศน์ "สวก. เป็นผู้นำในการบริหารการวิจัยการเกษตร เพื่อสร้างความเข้มแข็งของภาคการเกษตรอย่างยั่งยืน" และมีพันธกิจ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการวิจัยการเกษตร ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยการเกษตร และส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาข้อมูลสารสนเทศด้านการวิจัยการเกษตร

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ของ สวก. : https:// www.arda.or.th
  >> ผลงานวิจัย : http://www.arda.or.th/research.php
  >> ทุนวิจัย : http://www.arda.or.th/research-fund01.php
  >> ทุนพัฒนาบุคลากรวิจัย : http://www.arda.or.th/personnel-fund.php
  >> บริการ : http://www.arda.or.th/service.php

  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (NIA)

  logo NIAเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ มีเครื่องมือสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมหลายรูปแบบ โดยเฉพาะการสนับสนุนเงินทุนหรือค่าใช้จ่ายในการพัฒนานวัตกรรมแก่ผู้ประกอบการ อาทิ

  • เงินให้เปล่า (grant) เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายสำหรับกิจกรรมด้านวิชาการและการประสานงานเพื่อนำไปสู่โครงการนวัตกรรม
  • เงินอุดหนุนสำหรับโครงการนวัตกรรมที่อยู่ในระยะของการทดสอบยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยีในขั้นตอนของการทำต้นแบบหรือการนำร่องภายใต้โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน
  • เงินอุดหนุนในรูปแบบของการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินกู้ในระยะเวลาหนึ่งให้แก่โครงการนวัตกรรมที่อยู่ในระยะเริ่มต้นสู่กระบวนการผลิตจริง ภายใต้โครงการนวัตกรรมดี…ไม่มีดอกเบี้ย
  • การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในรูปแบบ "คูปอง" เพื่อร่วมรับความเสี่ยงและสร้างโอกาสให้กับภาคเอกชนสำหรับการลงทุนในธุรกิจนวัตกรรม ทั้งการต่อยอดจากผลงานวิจัยและพัฒนาของภาครัฐหรือการสร้างสรรค์แนวคิดใหม่จากภาคเอกชนเองภายใต้โครงการคูปองนวัตกรรม

  >> เว็บไซต์ของ NIA 
  >> การสนับสนุนด้านวิชาการ 
  >> โครงการแปลงเทคโนโลยีเป็นทุน
  >> โครงการนวัตกรรมดี...ไม่มีดอกเบี้ย (อุดหนุนดอกเบี้ยเงินกู้)
  >> โครงการคูปองนวัตกรรม 

 • หน่วยงานสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมหรือภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงอุตสาหกรรม/กระทรวงการคลัง

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK)

  SME BANK logo

  ในปี พ.ศ. 2545 มีพระราชบัญญัติธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2545 ปรับสถานะของ บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บอย.) เป็น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว. หรือ SME BANK) ภายใต้การกำกับการดูแลของกระทรวงการคลังและกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2545 โดยมีวัตถุประสงค์ “เพื่อประกอบธุรกิจอันเป็นการพัฒนา ส่งเสริม ช่วยเหลือ และสนับสนุนการจัดตั้ง การดำเนินงาน การขยาย หรือการปรับปรุงวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยการให้สินเชื่อค้ำประกันร่วมลงทุนให้คำปรึกษาแนะนำหรือให้บริการที่จำเป็นอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้”

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ของ SME Bank : http://www.smebank.co.th
  >> บริการ : http://www.smebank.co.th/th/service-deposit.php
  >> สินเชื่อ : http://www.smebank.co.th/th/credit.php
  >> พัฒนาผู้ประกอบการ : http://www.smebank.co.th/th/development.php

  สถาบันพลาสติก

  plastic logo

  สถาบันเครือข่าย ของกระทรวงอุตสาหกรรมมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยในระยะยาว ร่วมกับภาครัฐภาคการศึกษาและภาคเอกชน ที่เกิดขึ้นโดยความร่วมมือจากภาครัฐในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการและภาคเอกชนในการสนับสนุนงบประมาณเพื่อการบริหารจัดการภายใน โดยมีหลักการดำเนินงานและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกของประเทศไทยให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

  สถาบันพลาสติกมุ่งหวังเพื่อที่จะเป็นศูนย์กลางข้อมูลความรู้และเป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและการปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกไทยอย่างยั่งยืน โดยมีกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก ได้แก่

  • ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมพร้อมรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
  • ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
  • วิจัยและพัฒนา วัตถุดิบ/ห้องทดสอบ กระบวนการการผลิต
  • พัฒนาบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมพลาสติก
  • ส่งเสริมศักยภาพทางการตลาด
  • สนับสนุนการวางนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติก

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  >> เว็บไซต์ของสถาบันพลาสติก : http://www.thaiplastics.org
  >> บริการฝึกอบรม : http://www.thaiplastics.org/seminar.php
  >> กิจกรรมโครงการ : http://www.thaiplastics.org/activities.php?category=8

  สถาบันอาหาร (NFI)

  logo NFIเป็นหน่วยงานเครือข่ายภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีบทบาทในการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อเพิ่มพูนมูลค่าแก่สินค้าเกษตรและเป็นที่ต้องการของตลาดโลก

  • บริการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ทั้งด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร ผลิตภัณฑ์อาหาร มาตรฐานและคุณภาพ เพื่อให้อุตสาหกรรมอาหารไทยมีสมรรถนะในการแข่งขัน
  • บริการห้องปฏิบัติการทดสอบตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหาร
  • เป็นแหล่งวิจัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอาหารเชิงลึกโดยประสานหน่วยงานหลัก (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงการต่างประเทศ) เพื่อรวบรวมวิเคราะห์ สังเคราะห์และเผยแพร่ข้อมูลเชิงลึกที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์สำหรับงานภาครัฐและเอกชน
  • สร้างความเข้มแข็งและพัฒนาตลาดอาหารครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำหรือการผลิต (supply) จนถึงปลายน้ำหรือผู้บริโภค (demand) ให้เกิดการรวมกลุ่ม เกิดประสิทธิภาพทั้งด้านผู้ผลิต การกระจายสินค้า และการตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งที่มีอยู่ในปัจจุบันและตลาดใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต (matching demand and supply)

  >> เว็บไซต์ของสถาบันอาหาร 
  >> บริการของ NFI เพื่อตอบสนองงานด้านมาตรฐาน, ด้านกลยุทธ์ธุรกิจ, ด้านการสร้างความเชี่ยวชาญ, ด้านความปลอดภัย
  >> ศูนย์อัจฉริยะเพื่ออุตสาหกรรมอาหาร 
  >> โครงการพิเศษ 

  สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI)

  logo EEIเป็นหน่วยงานเครือข่ายภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีพันธกิจในการผลักดันการส่งออกสินค้าไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และโทรคมนาคมให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

  • เสริมสร้างสมรรถนะของอุตสาหกรรม
  • ผลักดันการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศ การใช้วัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตในประเทศเพื่อการผลิตสินค้าให้มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  • ผลักดันและสนับสนุนให้มีการพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ของไทยสู่มาตรฐานสากล
  • สนับสนุนให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และตราสินค้าให้เป็นที่ย่อมรับในตลาดสากล
  • พัฒนาข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพและเชื่อถือได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางการพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรม
  • ดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
  • ให้บริการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีกองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ Design Fund สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบเชิงวิศวกรรม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • บริการปรึกษาแนะนำการจับคู่วิจัยธุรกิจ โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ
  • บริการศูนย์ปฏิบัติการทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการสอบเทียบเครื่องมือวัด และบริการตรวจคุณภาพโรงงานอุตสาหกรรม

  >> เว็บไซต์ของสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  >> ศูนย์ปฏิบัติการมาตรฐาน 
  >> ศูนย์บริการธุรกรรม 
  >> ศูนย์ข้อมูลอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
  >> Design Fund