คัดกรองมาตรการ

มาตรการและบริการสนับสนุนที่ตอบโจทย์ของคุณ

เพียงตอบแบบสอบถามสั้น ๆ (8 ข้อ) เกี่ยวกับประเภทธุรกิจและความช่วยเหลือที่ต้องการ
เพื่อให้เราช่วยคัดกรองบริการ มาตรการ และหรือสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ของคุณ

ข้อมูลที่ต้องใช้ในการตอบแบบสอบถาม เป็นข้อมูลเพื่อนำไปเปรียบเทียบกับข้อกำหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข(ถ้ามี)ของมาตรการ/โครงการที่มีขอบข่ายความช่วยเหลือสอดคล้องกับความต้องการของคุณ

ข้อมูลดังกล่าวได้แก่

  • ประเภทธุรกิจ (เช่น อาหาร, ยานยนต์, ...)
  • ทุนจดทะเบียน
  • มูลค่าสินทรัพย์ถาวร (ไม่รวมค่าที่ดิน)
  • จำนวนการจ้างงาน
  • รูปแบบการจดทะเบียนพาณิชย์ (เช่น ห้างหุ้นส่วน, บริษัทจำกัด, ...)
  • สัดส่วนหุ้นสัญชาติไทย
  • ช่วงการพัฒนานวัตกรรม (เช่น พัฒนาต้นแบบ, ทดลองผลิต, ...)
  • รูปแบบความช่วยเหลือที่ต้องการ (เช่น เงินอุดหนุน, บุคลากรวิจัย, เทคโนโลยี, ...)