กิจกรรมเครือข่าย InnoThai ครั้งที่ 2/2562 “EXPLORING NEW FRONTIERS: INNO LAUNCHER”

“InnoThai” เครือข่ายเดิมยังเหนียวแน่น…เครือข่ายใหม่…สานสายใยผูกพัน….เราจะสร้างธุรกิจ…ขยายธุรกิจและเติบโตไปด้วยกัน

กิจกรรมเครือข่าย InnoThai ครั้งที่ 2 “EXPLORING NEW FRONTIERS: INNO LAUNCHER” จัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562 ณ Siam Innovation District, Siam Square One จัดโดย สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย ทั้งการบรรยาย หัวข้อ การส่งเสริมความร่วมมือของผู้ประกอบการและนักลงทุน และการสร้างระบบนิเวศน์ของการพัฒนาเทคโนโลยีสีเขียว (Promoting Coexistent of Entrepreneurs and Investors and Its Effects on Green Tech Development Ecosystem) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ จากหลายหน่วยงาน อาทิ

  • ดร.ก่อศักดิ์ โตวรรธกวณิชย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ SME และ ผจก.ระบบนิเวศและบ่มเพาะธุรกิจ Startup สถาบันนวัตกรรมและบ่มเพาะธุรกิจ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
  • ดร.พิสิฏฐ์ ธรรมวิถี ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานวัตกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป และอาจารย์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ & ดร.ศิวัตม์ สายบัว ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาระบบอัตโนมัติและพัฒนากลุ่มสตาร์ทอัพ 
  • Mr.Douglas Abrams , MD of Expara Venture Capital (Singapore) & คุณนรภัทร เผ่านิ่มมงคล ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาธุรกิจ 

รวมถึงการแนะนำโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม และเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (InnoThai Network) และเชิญชวนสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย

นอกจากนั้น ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แนะนำตัวเอง ทำความรู้จักเพื่อน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำธุรกิจร่วมกัน ซึ่งทำให้เครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (InnoThai) มีสมาชิกเพิ่มขึ้น เสริมสร้างความสัมพันธ์และโอกาสในการเชื่อมโยงระหว่างกันต่อไป