คูปองวิทย์เพื่อ OTOP วว.

ชื่อทุน:

        คูปองวิทย์เพื่อโอทอป

หน่วยงาน:

       หน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเครือข่าย             

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี 

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        300,000 – 500,000 บาทต่อปี 

รายละเอียด: 

         โครงการ “คูปองวิทย์เพื่อโอทอป” (STI Coupon for OTOP Upgrade) เป็นโครงการที่เกิดจากการบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการ OTOP วิสาหกิจ โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ โดยเฉพาะในสาขาที่ตอบสนองต่อทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการประกอบไปด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม New OTOP กลุ่ม Existing และกลุ่ม Growth


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

 1. พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
 2. พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์
 3. พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
 4. พัฒนาระบบมาตรฐาน
 5. พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
 6. พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

คุณสมบัติผู้รับทุน 

โครงการ คูปองวิทย์เพื่อโอทอป (STI Coupon for OTOP Upgrade) มุ่งสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการดังนี้

 1. ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการโอท็อปที่เพิ่งเริ่มต้น (กลุ่ม New OTOP)
 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย
 • วิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนขอรับการส่งเสริมและสนับสนุน ตามกฎหมายส่งเสริม วิสาหกิจชุมชนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • สหกรณ์ที่จดทดทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

2.ผู้ประกอบการโอท็อปที่ขึ้นทะเบียนแล้วและต้องการยกระดับดาว (กลุ่ม Existing)

 • เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย

3.ผู้ประกอบการโอท็อปที่เป็นบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนและต้องการเพิ่มศักยภาพในการ ส่งออก (กลุ่ม Growth)

 • เป็นผู้ผลิต หรือผู้ประกอบการ OTOP ที่ได้มีการจดทะเบียนเป็นผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP กับกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทย
 • เป็นนิติบุคคล สัญชาติไทย และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

 

เงื่อนไข (โดยสังเขป)

 1. เป็นโครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เข้ามายกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือผลิตภัณฑ์ OTOP 
 2. มีการแสดงออกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบในพื้นที่มาใช้ในกระบวนการผลิตไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 4. ไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น
 5. ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะที่มีการยื่นคำขอรับการสนับสนุน เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน
 6. การพิจารณาโครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการและผลพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

 

ติดต่อสอบถาม

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
โทร. 0-2577-9300 , 0-2577-9440-2
สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.)
โทร. 1313