ติดต่อเรา

สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ

ฝ่ายหน่วยตรวจ

โทรศัพท์ 02-617-1727 ต่อ 215

โทรสาร  02-617-1708

สอบถามข้อมูล หรือเสนอแนะ ทิศทางพัฒนาอุตสาหกรรม ข้อควรปรับปรุงมาตรการและบริการ ฯลฯ