ถ่านหอม 3 in 1

สถานะผลงาน: ระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม  ต้นแบบหรือ Application ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นสถานการณ์จำลองของสถานที่ใช้งานเทคโนโลยีจริง หรือได้มีการนำไปทดสอบในสถานที่จริง

บทคัดย่อ: ถ่านหอม 3 in 1 เป็นนวัตกรรมการเพิ่มมูลค่าขยะเปลือกผลไม้จากตลาดสด โดยการใช้องค์ความรู้พื้นฐานในการกำจัดกลิ่นน้ำมันดินที่เกิดจากการเผาถ่านเปลือกผลไม้ มีการพัฒนาใช้องค์ความรู้ด้านการผลิตถ่านกรองก๊าซจากกะลาปาล์มโดยเทคนิคการกระตุ้น การใช้เทคโนโลยีเอิบชุ่ม เพื่อเกิดองค์ความรู้ในการพัฒนาคุณสมบัติถ่านเพื่อทำการปล่อยกลิ่นหอม และดูดกลิ่นอับชื้น หรือกลิ่นเหม็นในห้องน้ำ ตู้เสื้อผ้า รถยนต์ ซึ่งมีความโดดเด่นในเรื่องของการปล่อยกลิ่นหอม ดูดกลิ่นอับชื่น และเมื่อหมดสภาพยังใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินปลูกต้นไม่ได้อีกด้วย

จุดเด่น

  • เกิดความตระหนักในการใช้ทรัพยากร โดยการเพิ่มมูลค่าขยะ เพื่อเป็นกลไกให้เกิดการคัดแยกขยะที่ต้นทางได้อย่างถูกต้อง
  • ลดปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะ และเป็นการกระตุ้นให้ชุมชนได้มีการนำแนวคิดและความรู้ที่ได้ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับชุมชนให้เกิดความยั่นยืน

ที่มา:  www.tistr.or.th

ลิงค์: https://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/190201_091013.pdf