ทุนนวัตกรรมเพื่อสังคม NIA

ชื่อทุน:

นวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation)

หน่วยงาน:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)                

https://social.nia.or.th/index.php/support-mechanism/