ทุนนวัตกรรมแบบเปิด NIA

ชื่อทุน:

นวัตกรรมแบบเปิด (Open Innovation)

หน่วยงาน:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ขอทุนต้องทำอย่างไร

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

รูปแบบเงินสนับสนุนโครงการ

เงื่อนไขการเบิกจ่าย

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียน (เพื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ)

ผู้ประกอบการ (SMEs)
วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
และผู้เชี่ยวชาญ (ISP) ลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 2 : กรอกรายละเอียดโครงการเบื้องต้น

ผู้ประกอบการ (SMEs) Startup
ยื่นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นเพื่อพิจารณา

ขั้นตอนที่ 3 : นำเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้น

ผู้ประกอบการ (SMEs) หรือ Startup นำเสนอข้อเสนอโครงการเบื้องต้นด้วยตนเอง

ขั้นตอนที่ 4 : เข้าอบรม (รับเฉพาะที่ลงทะเบียนเข้าร่วม)

SMEs : Innovation 101
Startup : Startup 101

ขั้นตอนที่ 5 : ยื่นข้อเสนอโครงการ

ผู้ประกอบการ (SMEs) หรือ Startup
ยื่นข้อเสนอโครงการฉบับสมบูรณ์เพื่อรับการพิจารณา

ขั้นตอนที่ 6 : นำเสนอโครงการต่อคณะอนุกรรมการพิจาณาและกลั่นกรองโครงการนวัตกรรมแบบเปิด

ผู้ประกอบการ (SMEs) หรือ Startup มานำเสนอโครงการด้วยตนเอง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้ประกอบการ SMEs / STARTUP

  • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า กิจการให้บริการ และกิจการค้าส่งและค้าปลีก โดยกำหนดจากมูลค่าของสินทรัพย์ถาวร
    (อ้างอิง: สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.))
  • ธุรกิจเกิดใหม่ที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ ซึ่งมีนวัตกรรมในรูปแบบธุรกิจ (Business model innovation) ที่สามารถทำซ้ำ (Repeatable) และขยายตลาด (Scalable) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและเติมโตอย่างก้าวกระโดด (Exponential growth)

เงื่อนไขการเบิกจ่าย

  • ผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้รับการอนุมัติโครงการ จะต้องเข้ามาทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ ตามรูปแบบที่ สนช. กำหนด
  • การจ่ายเงินเพื่อให้การสนับสนุนผู้เข้าร่วมโครงการ โดยเป็นลักษณะการเบิก ค่าใช้จ่ายจ่ายย้อนหลัง (reimbursement) ซึ่งผู้ประกอบการที่ได้รับการสนับสนุนจะต้อง ออกค่าใช้จ่ายในโครงการแต่ละงวดไปก่อน ตามแผนงาน แล้ว สนช. จะจ่าย ให้เป็นรายงวด (อ้างอิงตามระเบียบคณะกรรมการนวัตกรรมแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนา และ สนับสนุนโครงการนวัตกรรม พ.ศ. 2553 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2557) ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 งวด
  • ค่าตอบแทนผู้ให้บริการนวัตกรรม (ISP) ใช้ได้สำหรับ ISP ที่ขึ้นทะเบียนกับ สนช. เท่านั้น
  • อำนาจในการพิจารณาเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด เป็นสิทธิของ สนช. แต่เพียงฝ่ายเดียวและให้ถือเป็นที่สิ้นสุด

https://open.nia.or.th/