ทุนสนับสนุนด้านวิชาการ NIA

ชื่อทุน:

การสนับสนุนด้านวิชาการ

หน่วยงาน:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        สนับสนุนวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ

รายละเอียด: 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ “การสนับสนุนด้านวิชาการ” เป็นการช่วยเหลือทางด้านวิชาการและการประสานงาน เพื่อนำไปสู่โครงการนวัตกรรม

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ลักษณะโครงการที่ สนช. ให้การสนับสนุนมีดังนี้

  • การแสวงหาหรือการวิเคราะห์เพื่อยืนยันความเป็นไปได้ของเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมนั้น
  • การศึกษาและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการตลาด ทางธุรกิจ และการลงทุนของโครงการนวัตกรรม
  • การว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญหรือที่ปรึกษาเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี หรือความรู้เฉพาะ (know-how)
  • การฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้หรือทักษะความชำนาญที่จำเป็นต่อการพัฒนาหรือการนำเอานวัตกรรมมาใช้ในทางปฏิบัติ เป็นต้น

คุณสมบัติผู้รับทุน 

บุคคล กลุ่มบุคคล หน่วยงานวิจัย ที่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับโครงการนวัตกรรม

เงื่อนไขทุน

  1. วงเงินสนับสนุนไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ ระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน 3 ปี
  2. การสนับสนุนค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับขนาดของโครงการนวัตกรรมและความเห็นชอบของ สนช.

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02-017-5555
อีเมล์ info@nia.or.th
เว็บไซต์ www.nia.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.nia.or.th/nia/th/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3/