ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม NIA

ชื่อทุน:

ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม

หน่วยงาน:

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        สนับสนุนวงเงินสูงสุด 5 ล้านบาทต่อโครงการ

รายละเอียด: 

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สนช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีหน้าที่หลักในการส่งเสริมและพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมในประเทศ ทั้งในภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ  โครงการ “เครือข่ายวิสาหกิจนวัตกรรม” เป็นการสนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่าในการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมที่มีลักษณะการพัฒนาโครงการในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรม สมาคม จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัด ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่ระดับการทำต้นแบบ การทดสอบระดับนำร่อง จนถึงการผลิตในเชิงพาณิชย์

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นเดียวกับโครงการ “นวัตกรรมดีไม่มีดอกเบี้ย” และ/หรือ โครงการ “แปลงเทคโนโลยีเป็นทุน” แต่การดำเนินโครงการนวัตกรรมจะต้องเป็นในรูปแบบเครือข่ายวิสาหกิจ ที่มีกลุ่มการดำเนินงานครบตามกระบวนการทางธุรกิจตั้งแต่การวิจัยและพัฒนา การผลิต การตลาดจนถึงการจัดจำหน่ายในเชิงพาณิชย์

คุณสมบัติผู้รับทุน 

เป็นนิติบุคคลไทย

เงื่อนไขทุน

  1. สนช. สนับสนุนเงินอุดหนุนในรูปแบบของเงินให้เปล่าในวงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อโครงการ
  2. ระยะเวลาการสนับสนุนไม่เกิน 3 ปี

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
โทรศัพท์ 02-017-5555
อีเมล์ info@nia.or.th
เว็บไซต์ www.nia.or.th

รายละเอียดเพิ่มเติม

http://www.nia.or.th/nia/th/ทุนเครือข่ายวิสาหกิจนว/