ทุน STIM For SME

ชื่อทุน:

        โครงการ STIM เพื่อเอสเอ็มอี (STIM for SMEs)

หน่วยงาน:

       สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)             

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี 

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        300,000 – 500,000 บาทต่อปี 

รายละเอียด: 

         สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ได้จัดตั้งโครงการ “STIM เพื่อเอสเอ็มอี” เพื่อให้การสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาของผู้ประกอบการ SMEs  โดยการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมไปใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม ภาคการค้าและบริการ และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากขึ้น 

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

สนับสนุนเงินทุนผู้ประกอบการ SMEs โดยอยู่ภายใต้ขอบเขต ดังนี้ 

 • พัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์
 • พัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
 • พัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
 • พัฒนาระบบมาตรฐาน
 • พัฒนาและออกแบบเครื่องจักร
 • พัฒนาคุณภาพวัตถุดิบต้นน้ำ

คุณสมบัติผู้รับทุน 

1.ผู้เริ่มต้นประกอบกิจการ (กลุ่ม NEW) 

 • บุคคลธรรมดาหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 และมีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 บาท

2.ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาดภายในประเทศ (กลุ่ม Regulars) 

 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือบริษัท ซึ่งได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลมากกว่า 2 ปี และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 • ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

3.ผู้ประกอบการที่ต้องการเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ (กลุ่ม Growth)

 • เป็นผู้ประกอบการ SMEs ในรูปแบบนิติบุคคลไทย และมีผู้ถือหุ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51
 • ได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)
 • ประกอบกิจการที่มีการส่งออกสินค้า และ/หรือบริการไปจำหน่ายยังตลาดต่างประเทศ
   

เงื่อนไข (โดยสังเขป)

 1. เป็นโครงการที่ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
 2. มุ่งเน้นการนำวัตถุดิบภายในประเทศมาใช้ในกระบวนการผลิต
 3. ต้องไม่เป็นโครงการเดียวกับที่ได้รับการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายจากหน่วยงานอื่น ในขณะที่มีการยื่นคำขอรับการสนับสนุน เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกัน 
 4. การพิจารณาโครงการที่จะได้รับการสนับสนุน ให้เป็นไปตามดุลพินิจของคณะกรรมการและผลพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด
   

ติดต่อสอบถาม

สํานักจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งประเทศไทย (วว.)
โทรศัพท์ 0-2577-9300 , 0-2577-9440-2