นวัตกรรมยางพาราสำหรับดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ

สถานะผลงาน: ระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม  ต้นแบบหรือ Application ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นสถานการณ์จำลองของสถานที่ใช้งานเทคโนโลยีจริง หรือได้มีการนำไปทดสอบในสถานที่จริง

บทคัดย่อ: สูตรและกรรมวิธีผลิต “วัสดุดูดซับคราบน้ำมันจากยางพารา” ผ่านการออกแบบให้สามารถดูดซับน้ำมันปิโตรเลียมที่รั่วไหลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้ง่าย ประยุกต์ใช้ได้หลากหลายรูปแบบ และสามารถนำกลับมาใช้ซ้ำได้

   “ปัญหาการรั่วไหลของน้ำมันปิโตรเลียม” ส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว รวมทั้งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้หากมีการปนเปื้อนของน้ำมันในน้ำที่ระดับความเข้มข้น 1-3 มิลลิกรัม เป็นเวลามากกว่า 4 วัน ดังนั้นการกำจัดน้ำมันรั่วไหลจะต้องปฏิบัติอย่างเร่งด่วนเพื่อไม่ให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศน์และสุขภาพของผู้พักอาศัยที่อยู่ในบริเวณโดยรอบของที่เกิดเหตุ วิธีการกำจัดน้ำมันเบื้องต้นคือต้องจำกัดพื้นที่การรั่วไหลของน้ำมันปิโตรเลียมจากนั้นทำการแยกน้ำมันออกจากแหล่งน้ำหรือบริเวณที่สัมผัสน้ำมัน โดยใช้วิธีที่แตกต่างกันออกไป เช่น การฉีดพ่นสารเคมี การใช้ปั๊ม การใช้วัสดุดูดซับน้ำมันหรือการใช้จุลินทรีย์เพื่อย่อยสลายน้ำมัน เป็นต้น

        “วัสดุดูดซับคราบน้ำมันจากยางพารา” ได้รับการพัฒนาคิดค้นเพื่อช่วยกำจัดน้ำมันออกจากแหล่งน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงสามารถกักเก็บน้ำมันในตัววัสดุได้เพื่อประโยชน์ในการนำน้ำมันปิโตรเลียมที่รั่วไหลกลับมาใช้ (Recovery) ในกระบวนการอุตสาหกรรมปิโตรเคมีได้ และสามารถนำวัสดุดูดซับกลับมาใช้ใหม่ได้ (Reusable) วัสดุดูดซับน้ำมัน (พาราโวลา) ผลิตจากยางพาราซึ่งเป็นพอลิเมอร์ธรรมชาติที่มีราคาไม่สูงมาก หาได้ง่ายภายในประเทศ  เป็นการช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา ตลอดจนช่วยลดการนำเข้าสารเคมีหรือวัสดุดูดซับสำหรับการกำจัดคราบน้ำมันจากต่างประเทศได้

จุดเด่น

  • ใช้ยางพาราเป็นวัตถุดิบหลัก สนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ยางพารา
  • พาราโวลาสามารถดูดซับน้ำมันได้มากกว่า 10เท่าของน้ำหนักโฟมเริ่มต้น
  • สามารถลอยน้ำได้จึงเหมาะกับการใช้งานในบริเวณที่มีคลื่นลม
  • สามารถนำพาราโวลากลับมาใช้ดูดน้ำมันซ้ำได้มากกว่า 100ครั้ง โดยไม่ต้องทำความสะอาด
  • ใช้งานได้เอนกประสงค์ โดยใช้ตัวเชื่อมต่อที่ปลอกตาข่าย
  • อายุการเก็บรักษาพาราโวลาที่ยังไม่ได้ใช้งานนานถึง 2ปี
  • สามารถกักเก็บน้ำมันไว้ในพาราโวลาโฟม และสามารถนำน้ำมันที่ได้กลับมาใช้ใหม่ผ่านการบีบกดที่มากพอ

ที่มา:  www.tech2biz.net

ลิงค์: https://www.tech2biz.net/index.php/content/นวัตกรรมยางพาราสำหรับดูดซับคราบน้ำมันในแหล่งน้ำ