ผ้าไม่ถักทอวัสดุทางเลือกสำาหรับการเพาะปลูก (Nonwovens)

สถานะผลงาน: งานวิจัยอยู่ในระดับที่มีความพร้อมในระดับที่มีการสร้างต้นแบบหรือ Application แล้วเสร็จ

บทคัดย่อ: ผ้าไม่ถักทอหรือนอนวูฟเวน เป็นวัสดุวิศวกรรมที่มีศักยภาพในการสร้างผลิตภัณฑ์นวัตกรรม เนื่องจากสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับลักษณะการใช้งานโดยการผสมผสานระหว่างการเลือกใช้พอลิเมอร์และเส้นใยเทคโนโลยีการขึ้นรูป และการดัดแปรเพื่อเพิ่มสมบัติพิเศษ

ความสมบูรณ์ของรากส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตของพืช ถุงปลูกที่ช่วยให้อากาศและความชื้นภายในดินถ่ายเทได้ดีมีส่วนช่วยให้รากพืชเติบโตและแข็งแรง ส่งผลให้พืชเจริญเติบโตและให้ผลิตผลที่ดี และทีมวิจัยออกแบบและพัฒนานอนวูฟเวนสำหรับใช้เป็นถุงปลูกทางเลือกเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตและเพิ่มผลิตผลของพืช

จุดเด่น

  • ถุงปลูกนอนวูฟเวนช่วยให้อากาศและความชื้นระบายได้ดี ลดความร้อนสะสมในดิน เมื่อเทียบกับถุงปลูกทั่วไป ส่งเสริมให้รากพืชเติบโตและแผ่กระจายได้ดีไม่ขดงอ
  • ช่วยเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลิตผล เช่น มะเขือเทศราชินี ที่ใช้ถุงปลูกนอนวูฟเวน พบว่ารากยาวขึ้นและผลผลิตเพิ่มขึ้น 30-50 เปอร์เซ็นต์

ที่มา:  www.mtec.or.th

ลิงค์: https://www.mtec.or.th/research-projects/24419/