มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IoT

สถานะผลงาน: งานวิจัยอยู่ในระดับเทคโนโลยีที่มีความพร้อมในระดับที่ได้พิสูจน์แล้วว่าองค์ความรู้จากผลงานวิจัยเป็นไปได้ในการทำงาน

บทคัดย่อ: พลังงานผลิตขึ้นจากวัตถุดิบในธรรมชาติ ความต้องการในการใช้พลังงานที่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ปรากฏการณ์ก๊าซเรือนกระจก การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ การเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เป็นต้น  ปัจจุบันรัฐบาลได้มีนโยบาย Energy 4.0 ซึ่งเป็นนโยบายด้านพลังงานที่มุ่งเน้นพัฒนาประเทศสู่สังคมสีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประชาชนเกิดความตระหนักด้านการใช้พลังงานมากขึ้น การประหยัดพลังงานจึงเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และช่วยลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

“มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IoT” สำหรับวัดค่าพลังงานไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีสมองกลฝังตัวแบบสมรรถนะสูง (Hi-end Embedded controller) สามารถบันทึกข้อมูล และแสดงข้อมูลการใช้ไฟฟ้าได้อย่างแม่นยำ สำหรับการตรวจสอบข้อมูลการใช้ไฟฟ้าตลอดจนสามารถบริหารการใช้ไฟฟ้าได้อย่างประหยัดและปลอดภัย แสดงข้อมูลตามเวลาที่ใช้จริง (Real-Time) สามารถแสดงค่าการวัด ได้แก่ ค่าแรงดันไฟฟ้า (Voltage)  ค่ากระแสไฟฟ้า (Current) ค่ากำลังงานไฟฟ้า (Watt) ค่าพลังงานไฟฟ้า (Watt-Hour) ค่าตัวประกอบไฟฟ้า (Power factor) และข้อมูลทั่วไป ได้แก่ วันที่ ค่าความผิดพลาดจากการทำงาน ค่าแบตเตอรี่สำรองไฟ และค่าการทำงานอื่นๆ

วิธีการออกแบบและสร้าง “มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้าด้วยระบบ IoT” สำหรับวัคค่าพลังงานไฟฟ้าแบบอิเล็กทรอนิกส์ ใช้เทคโนโลยี IoT และสมาร์ทกริดในการประมวลผล มีความแม่นยำสูง  สามารถคำนวณค่าไฟฟ้าตามเวลาที่ใช้จริง

จุดเด่น

  • สามารถเก็บข้อมูล แสดงข้อมูล และตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าได้แบบเรียลไทม์
  • มีประสิทธิภาพสูง แม่นยำและปลอดภัย
  • สามารถพัฒนาแอปพลิเคชั่นที่เชื่อมต่อกับคราวน์ได้

ที่มา:  www.tech2biz.net