ยกเว้นภาษี 300% สวทช.

ชื่อทุน:

ยกเว้นภาษี 300%

หน่วยงาน:

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

        ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 3 เท่าของค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม

รายละเอียด: 

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ สวทช. สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนเอกชนภาคอุตสาหกรรมการผลิตให้ลงทุนพัฒนาขีดความสามารถในการทำวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมขึ้นภาคในองค์กร จึงได้จัดตั้งโครงการ “ยกเว้นภาษี 300%” ซึ่งได้กำหนดให้มีการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล กรณีมีรายจ่ายที่จ่ายไปเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นจำนวน 3 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง (ยกเว้นภาษี 300%) ตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 598) พ.ศ.2559 โดยกรมสรรพากรเป็นหน่วยงานหลักในการกำหนดสิทธิประโยชน์ทางภาษี และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ทำหน้าที่ตรวจสอบและรับรองโครงการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประสงค์จะใช้สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้


ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

ยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัติกรรมที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการผลิตใหม่และใช้วีธีการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการแก้ไขปัญหา โดยลักษณะโครงการที่อยู่ภายใต้ขอบเขตการสนับสนุนมีดังนี้

  1. เป็นโครงการวิจัยและพัฒนา ที่เป็นการศึกษาค้นคว้าทางทฤษฎีหรือในห้องทดลอง การศึกษาค้นคว้าเพื่อหาความรู้ใหม่ หรือการศึกษาอย่างมีระบบที่มีการนำความรู้ที่มีอยู่แล้วมาสร้างวัตถุดิบ เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต และระบบบริการใหม่
  2. เป็นโครงการนวัตกรรมที่มีการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อนำไปสู่การสร้างให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่หรือกระบวนการใหม่

คุณสมบัติผู้รับทุน 

  1. เป็นบริษัทหรือห้างหุ่นส่วนนิติบุคคล
  2. มีรายจ่ายเกี่ยวกับการทำวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

เงื่อนไข

ยกเว้นภาษีเงินได้สูงสุด 3 เท่าของค่าใช้จ่ายจริง แต่ต้องไม่เกินอัตราส่วนของรายได้ของกิจการ ดังนี้

รายได้ อัตราส่วนของรายได้ที่จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้
1-50 ล้านบาท 60%
50-200 ล้านบาท 9%
200 ล้านบาทขึ้นไป 6%

ติดต่อสอบถาม

หน่วยงาน งานกระตุ้นการวิจัยและพัฒนาภาคเอกชน (RDP) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
โทรศัพท์ 0-2564-7000 ต่อ 1328-1332 และ 161-1634
อีเมล์ rdc@nstda.or.th
เว็บไซต์ www.nstda.or.th/rdp

http://www.nstda.or.th/rdp/index.php/rdconline