เกี่ยวกับเรา

ความเป็นมา

www.innothai.net เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูล องค์ความรู้ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ด้านการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ นักวิจัย หน่วยงานภาครัฐ และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งดำเนินการภายใต้ โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (ปี พ.ศ.2562) โดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (ที่ปรึกษาโครงการ) เพื่อเชื่อมโยงความต้องการนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมไปสู่หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และผลักดันให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ โดยสนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมเป็นผู้มีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรมของประเทศ อันจะเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การผลิตที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง

วัตถุประสงค์โครงการ

1. เพื่อสร้างเครือข่ายภาคอุตสาหกรรมในการกำหนดทิศทางและความต้องการด้านนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

2. เพื่อเชื่อมโยงความต้องการนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมไปสู่หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย นักวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และการผลักดันให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกิดการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการที่เป็นระบบตามแนวทางสากล

เกี่ยวกับเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม

เครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (InnoThai Network) จัดตั้งขึ้นโดยการริเริ่มและสนับสนุนของสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (ปี พ.ศ.2559) เพื่อเชื่อมโยงความต้องการนวัตกรรมของภาคอุตสาหกรรมไปสู่หน่วยงานสนับสนุนงานวิจัย นักวิจัย แหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย และผลักดันให้เกิดการผลิตในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ อันจะเป็นการยกระดับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไปสู่การผลิตที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีชั้นสูง โครงการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เป็นโครงการต่อเนื่อง โดยในปีแรก (ปี พ.ศ.2559) เป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและการสร้างเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความสามารถในการคิดค้นงานวิจัยอย่างเป็นระบบ ปีที่ 2-3 เป็นการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการจับคู่ระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรม และงานวิจัย นักวิจัย และแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัย พร้อมทั้งประสานการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการสร้างนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม และปีที่ 4-5 เป็นการขยายความร่วมมือและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมเพื่อให้มีบทบาทนำในการกำหนดทิศทางนวัตกรรมของประเทศ

วัตถุประสงค์ ของเครือข่ายนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม

1. เพื่อเป็นแหล่งเชื่อมโยงการทำงานร่วมกันระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคการวิจัยและพัฒนา ในการผลักดันให้การทำนวัตกรรมเกิดขึ้นได้จริงในภาคอุตสาหกรรม 

2. เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีความสนใจที่จะสร้างนวัตกรรมในธุรกิจของตนได้เข้าถึงข่าวสาร ข้อมูล องค์ความรู้ สิทธิประโยชน์และบริการที่เหมาะสม 

3. เพื่อเป็นช่องทางการติดต่อ เสาะหา ผลงานวิจัยหรือนักวิจัยสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนานวัตกรรมในองค์กร