8 ขั้นตอนตกผลึกความคิดนวัตกรรม

1. Crystallization of Thought ตกผลึกความคิดนวัตกรรม

ผู้ประกอบการหารือแนวคิดความต้องการงานวิจัย/นวัตกรรม ร่วมกับนักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ อันนำมาสู่ข้อสรุปโจทย์งานวิจัย/นวัตกรรมที่ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

3. Design and Engineering ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์

นักวิจัย/ผู้เชี่ยวชาญดำเนินการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามโจทย์งานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ประกอบการ

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. Intellectual property (IP) จัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญา

การบริหารจัดการสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับผลงานวิจัย/นวัตกรรมของผู้ประกอบการ ได้แก่ การคุ้มครองสิทธิ์ การนำไปใช้ประโยชน์ และการบังคับใช้สิทธิ์ตามกฎหมาย

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5. Prototype and Pilot Project สร้างต้นแบบและโครงการนำร่อง

การให้ความช่วยเหลือในระยะเริ่มต้นของโครงการวิจัย/นวัตกรรมของผู้ประกอบการในการสร้างต้นแบบและโครงการนำร่อง โดยอยู่ในระหว่างการทดลองใช้เครื่องมือ เครื่องทดสอบ หรือในระหว่างกระบวนการผลิต ซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีการปรับปรุงแก้ไขให้มีความเหมาะสมกับสภาพการดำเนินธุรกิจจริง

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6. Technical Scale-up ยกระดับการผลิตสู่เชิงพาณิชย์

การขยายผลการดำเนินการโครงการวิจัย/นวัตกรรมของผู้ประกอบการจากต้นแบบและโครงการนำร่อง เพื่อเริ่มการนำไปสู่กระบวนการผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมและยกระดับการผลิตสู่เชิงพาณิชย์

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

7. Investment — VC/ Loan/ Corporate Funding ขยายการลงทุนทางธุรกิจ

แหล่งเงินทุน เพื่อช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินกิจการไปจนสู่ช่วงขยายกิจการได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

8. Commercialization เติบโตทางการตลาด

ผู้ประกอบการที่ต้องการขยายโอกาสการเติบโตทางการตลาดสามารถขยายตลาดสู่ระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติได้

รายชื่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  • กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
  • สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)
  • กระทรวงพาณิชย์