กองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)

ชื่อทุน:

       กองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)

หน่วยงาน:

       สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) กระทรวงอุตสาหกรรม             

ระยะเวลารับสมัคร:  

        เปิดรับข้อเสนอโครงการตลอดทั้งปี

วงเงินที่ให้การสนับสนุน:

  • สนับสนุนเงินให้เปล่า ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินโครงการและไม่เกิน 500,000 บาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี
  • สนับสนุนเงินยืม ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินโครงการและไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี และชำระคืนภายใน 2 ปีนับแต่เสร็จสิ้นโครงการ

รายละเอียด: 

         สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (EEI) กระทรวงอุตสาหกรรม มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ารูปแบบใหม่ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทั้งตลาดในประเทศและนอกประเทศ และเพิมโอกาสทางธุรกิจ จึงจัดตั้ง “กองทุนส่งเสริมการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (DESIGN FUND)” เพื่อสนับสนุนเงินให้เปล่าและเงินกู้ยืม สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่เป็นผู้ผลิตสินค้าไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้จ่ายในการออกแบบผลิตภัณฑ์, ออกแบบเชิงวิศวกรรม, หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

  • การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product Design)
  • การออกแบบเชิงวิศวกรรม (Engineering Design)
  • การพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน (Product Standard development)

หมายเหตุ ครอบคลุมถึงการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์และรวมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์ (Embedded system) และการพัฒนาแม่พิมพ์ (Mold and Die)

คุณสมบัติผู้รับทุน 

เป็นวิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า อาจร่วมกับวิสาหกิจรายอื่นในกิจการ ให้บริการหรือค้าส่งหรือค้าปลีกเพื่อยื่นขอรับการสนับสนุนก็ได้

เงื่อนไขทุน

ผู้ขอรับการสนับสนุนต้องเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในกิจการผลิตสินค้า และขอรับการสนับสนุนได้ 1 โครงการต่อครั้ง

ติดต่อสอบถาม

อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ สถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
โทรศัพท์ 02-280-7272          

http://www.thaieei.com/2013/th/service06.php