สัมมนาการขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ

การสัมมนา “การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ”

ธุรกิจก้าวหน้าด้วยเครือข่ายพันธมิตร คิดและพัฒนาด้วยนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคงไปด้วยกัน

การสัมมนา “การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเครือข่ายพันธมิตร และการพัฒนานวัตกรรมอย่างเป็นระบบ” จัดโดยสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) ร่วมกับสมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ

กิจกรรมในงาน ประกอบด้วย

  • การแนะนำโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบตามแนวทางสากล และพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม ปี พ.ศ. 2562 
  • InnoThai Open House: “แนะนำเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม (InnoThai Network) – ร่วมปฏิวัติความคิด พัฒนาธุรกิจสู่ความสำเร็จ” โดย สมาชิกเครือข่ายนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรม
  • Success Case: “เส้นทางความสำเร็จสู่การรับรองมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรม – การสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ ขับเคลื่อนการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน” โดย นายสุภัทร์ รัตนะโสภณชัย (Sr.Vice President, Innovation Network Center : Innovation Center) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
  • แลกเปลี่ยนเรียนรู้: ทำความรู้จักมาตรฐานระบบการจัดการนวัตกรรมตามแนวทางสากล (CEN/TS 16555-1:2012)