บรรจุภัณฑ์อัจฉริยะบ่งชี้ความหืนอาหารทอดน้้ามันท่วม (Intelligent Packaging)

สถานะผลงาน: ระดับของเทคโนโลยีที่มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการหรือภาคอุตสาหกรรม  ต้นแบบหรือ Application ผ่านการทดสอบจากห้องปฏิบัติการ การทดสอบในสภาพแวดล้อมทั้งที่เป็นสถานการณ์จำลองของสถานที่ใช้งานเทคโนโลยีจริง หรือได้มีการนำไปทดสอบในสถานที่จริง

บทคัดย่อ: อาหารทอดน้ำมันท่วมเป็นอาหารที่อยู่คู่กับชีวิตประวันของคนไทยมาช้านาน อาหารทอดน้ำมันท่วมที่จำหน่ายในปัจจุบันมีหลากหลายชนิดที่ผลิตในระดับอุตสาหกรรม เช่น มันฝรั่งทอด ทุเรียนทอดกรอบ สำหรับทุเรียนทอดเป็น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากทุเรียนที่มีศักยภาพสูง ซึ่งผลิตเพื่อช่วยลดปัญหาทุเรียนล้นตลาด ผลผลิตทุเรียนสดแต่ละปีในจังหวัดระยอง จันทบุรีและตราด อยู่ระหว่าง 700,000 – 800,000 ตัน ประมาณว่าผลผลิตทุเรียนสดที่ออกมาล้นตลาดจะอยู่ระหว่าง 30,000 – 40,000 ตัน จะทำให้เกิดการแปรรูปทุเรียนทอดกรอบประมาณ 3,000 – 4,000 ตัน เอาไว้จำหน่ายทั้งตลาดในประเทศและส่งออกต่างประเทศบางส่วน

จุดเด่น

  • เป็นการนำเอาบรรจุภัณฑ์อัจฉริยะ (Intelligent Packaging) มาใช้โดยวิจัยและพัฒนาแผ่นชี้วัดการหืนเพื่อใช้ติดตามการเหม็นหืนที่จะเกิดกับอาหารทอด

ที่มา:  www.tistr.or.th

ลิงค์: https://www.tistr.or.th/TISTR/code/tistrorg/newsResearch/181002_155639.pdf