กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (MIND CREDIT)

กลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม” (Managing Innovation Development Credit) หรือ “MIND CREDIT”

เป็นการสนับสนุนรูปแบบใหม่ของ สนช. สำหรับผู้ประกอบการไทย ให้สามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไปสู่การสร้างให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจจากฐานนวัตกรรมของประเทศ ผู้ที่ประสงค์จะขอรับทุนภายใต้กลไก MIND CREDIT จะต้องส่งข้อเสนอโครงการต่อสนช. เพื่อพิจารณาอนุมัติ และบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ขอรับทุนจะใช้บริการจะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ คัดเลือกและขึ้นทะเบียนโดยสนช. ตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกบริษัทที่ปรึกษากลไก MIND CREDIT ที่สนช. กำหนด

วัตถุประสงค์ของกลไก MIND CREDIT

กลไกสนับสนุน MIND CREDIT มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าถึงและใช้บริการจากบริษัทที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ (10 สาขา) ที่มีความสำคัญและจำเป็นต่อการพัฒนาหรือขยายผลธุรกิจนวัตกรรม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการนวัตกรรมให้พร้อมในการแข่งขัน และกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน

รูปแบบการสนับสนุน
สนช. จะให้การสนับสนุนในลักษณะของเงินให้เปล่า (grant) ในรูปแบบทุนสนับสนุนค่าบริการที่ปรึกษาสูงสุด 1,000,000 บาท/โครงการ และคิดเป็นมูลค่าไม่เกินร้อยละ 75 ของมูลค่าโครงการ (มูลค่าโครงการ คือ คำนวณจากประมาณการค่าที่ปรึกษา/บริการตามใบเสนอราคาจากบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเป็นมูลค่าก่อนภาษีมูลค่าเพิ่ม)) ระยะเวลาการดำเนินโครงการไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ผู้ขอรับทุนทำสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมกับ สนช.

ปิดรับลงทะเบียน/ข้อเสนอโครงการ ชั่วคราว 
ลงทะเบียนออนไลน์เพื่อแสดงความประสงค์ขอรับทุน MIND CREDIT

 

ผู้ประกอบธุรกิจนวัตกรรมที่สามารถขอรับทุนภายใต้กลไก MIND CREDIT ได้แก่

 • วิสาหกิจเริ่มต้น (Startup)
 • วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)
 • บริษัทขนาดใหญ่

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุนภายใต้กลไก MIND CREDIT

 1. เป็นนิติบุคคล ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ของไทยตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ ขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 หรือผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชน ที่จดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 51 และแสดงหนังสือรับรองนิติบุคคลของกรมพัฒนา ธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่มีอายุไม่เกิน 90 วัน
 2. ไม่เป็นผู้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานอื่นในโครงการเดียวกันในระหว่างการยื่นข้อเสนอโครงการจนถึงพิจารณาโครงการ เว้นแต่ทุนนั้นเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ซ้ำซ้อนกับค่าใช้จ่ายที่ขอรับการสนับสนุน
 3. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายตามคำพิพากษาในคดีแพ่ง หรือผู้ต้องโทษในคดีอาญา อันอาจมีผลต่อความสามารถในการดำเนินงานให้สำเร็จตามข้อผูกพันของโครงการนวัตกรรม
 4. มีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้

4.1 เคยผ่านการฝึกอบรมของ สนช. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมงขึ้นไป ที่มีการออกหนังสือรับรอง (Certificate) จึงจะสามารถใช้ประกอบข้อเสนอโครงการภายใต้กลไก MIND CREDIT ในกรณีนี้ เครดิตการฝึกอบรมจะยึดตามชื่อบริษัท ที่ส่งพนักงานเข้าร่วมการฝึกอบรมเท่านั้น ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมไม่สามารถนำหนังสือรับรอง (Certificate) ดังกล่าวไปใช้ในการขอรับทุนในนามของนิติบุคคลอื่นได้ ตัวอย่างใบประกาศ
4.2 เคยได้รับทุนการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก สนช.
4.3 เคยผ่านการฝึกอบรมหรือการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมภายใต้โครงการ Total Innovation Management (TIM) ของ สนช.
4.4 เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติหรือรางวัลจากการประกวดอื่นๆ ของ สนช.

ข้อควรทราบในการขอรับทุน MIND CREDIT

 1. ผู้ขอรับทุน 1 ราย สามารถขอรับทุนภายใต้กลไก MIND CREDIT ได้ไม่เกิน 1 โครงการ
 2. ผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าบริการที่ปรึกษาในส่วนที่เกินจากที่ได้รับการอนุมัติเงินสนับสนุนจาก สนช.
  – ยกตัวอย่างเช่น
  บริษัทที่ปรึกษาออกใบเสนอราคาให้ผู้ขอรับทุนรวมทั้งสิ้น 1,000,000 บาท และ สนช. อนุมัติเงินสนับสนุนในกรอบวงเงิน 750,000 บาท (75% ของมูลค่าโครงการ) แต่เมื่อดำเนินงานไปแล้วปรากฏว่ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นทั้งหมด 1,200,000 บาท (เนื่องจากผู้ขอรับทุนสั่งงานบริษัทที่ปรึกษาเพิ่มเติมจากที่ตกลงกันไว้เดิมตามใบเสนอราคา) ในกรณีเช่นนี้ ผู้ขอรับทุนจะสามารถเบิกจ่ายเงินสนับสนุนจาก สนช. ได้สูงสุด 750,000 บาท ตามที่ได้รับการอนุมัติโครงการเท่านั้น ผู้ขอรับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกิน คือ 450,000 บาท ด้วยตนเอง
 3. หากภายหลังปรากฏเหตุอันเกิดข้อพิพาทที่เกี่ยวกับโครงการนวัตกรรมที่ได้รับทุนจาก สนช. ว่ามีการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น และ/หรือปลอมแปลงเอกสารของผู้อื่น หรือไม่ว่าประการใดก็ตาม ผู้ขอรับทุนจะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งทางแพ่งและทางอาญาแต่เพียงผู้เดียว

ผู้ขอรับทุนจะต้องดำเนินการยื่นขอรับทุน พร้อมแนบเอกสารประกอบต่างๆ ตามที่ สนช. กำหนด ดังนี้

 1. ลงทะเบียนออนไลน์ เพื่อยื่นข้อมูลความประสงค์ขอรับทุน (กรอกข้อมูลเบื้องต้น) ผ่านช่องทาง nia.or.th ท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นและแนะนำรายละเอียดการดำเนินการในขั้นต่อไป
 2. จัดทำข้อเสนอโครงการกลไกสนับสนุนด้านการเสริมสร้างศักยภาพด้านนวัตกรรม (Managing Innovation Development Credit : MIND CREDIT) ตามแบบฟอร์มของ สนช. (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ MIND CREDIT ได้ที่ http://www.nia.or.th/nia/th/about-mind-credit/หรือคลิกที่นี่) พร้อมแนบเอกสารประกอบ ดังนี้
  • กรณีนิติบุคคล
   1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รับรองมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน หรือหนังสือรับรองการจัดตั้งเป็นนิติบุคคลขึ้นตามกฎหมายอื่นๆ เช่น สหกรณ์การเกษตร
   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการ (ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) พร้อมหนังสือมอบอำนาจจากนิติบุคคลหรือหลักฐานที่แสดงว่าผู้ที่ยื่นข้อเสนอโครงการมีอำนาจในการยื่นข้อเสนอโครงการในนามของนิติบุคคล
   3. หนังสือรับรอง (Certificate) หรือเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของ สนช. ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
    ผ่านการฝึกอบรมของ สนช. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
    • เคยได้รับทุนการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก สนช.
    • เคยผ่านการฝึกอบรมหรือการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมภายใต้โครงการ Total Innovation Management (TIM) ของ สนช.
    • เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติหรือรางวัลจากการประกวดอื่นๆ ของ สนช.
   4. ใบเสนอราคา (Quotation) จากบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาภายใต้กลไก MIND CREDIT ของ สนช.
  • กรณีวิสาหกิจชุมชน
   1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
   2. สำเนาใบต่ออายุการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน จากกรมส่งเสริมการเกษตร
   3. สำเนาบัตรประชาชนของประธานวิสาหกิจชุมชนผู้มีอำนาจทำการแทนวิสาหกิจชุมชน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
   4. หนังสือรับรอง (Certificate) หรือเอกสารหลักฐานแสดงการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมของ สนช. ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
    ผ่านการฝึกอบรมของ สนช. จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง
    • เคยได้รับทุนการสนับสนุนโครงการนวัตกรรมจาก สนช.
    • เคยผ่านการฝึกอบรมหรือการประเมินศักยภาพด้านนวัตกรรมภายใต้โครงการ Total Innovation Management (TIM) ของ สนช.
    • เคยได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติหรือรางวัลจากการประกวดอื่นๆ ของ สนช.
   5. ใบเสนอราคา (Quotation) จากบริษัทที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาภายใต้กลไก MIND CREDIT ของ สนช.
 1. ยื่นข้อเสนอโครงการ (ฉบับจริง) พร้อมแนบเอกสารประกอบต่างๆ มาที่
  สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  73/2 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
  (Attn: คุณศิรประภา รุ้งพราย ผู้จัดการส่งเสริมนวัตกรรม อีเมล์: mind@nia.or.th)