ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) รอบ 1/2562

ชื่อทุน:

        ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) รอบ 1/2562

หน่วยงาน:

        สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
        สำนักงานกองทุนสนับสนุนการ วิจัย (สกว.) โดยโครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.)   

ระยะเวลารับสมัคร:  

         ตั้งแต่วันที่ 7 – 31 ม.ค. 2562

วงเงินที่ให้การสนับสนุน: 

        รวมทุนละไม่เกิน 5 ล้านบาท 
 

รายละเอียด:

       สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) หน่วยงานภายใต้กำกับของสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งมีภารกิจให้การสนับสนุนทุนวิจัยในหลากหลายสาขาได้จัดตั้ง “โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม-พวอ.” เพื่อรองรับการปรับตัวของภาคอุตสาหกรรมในอนาคตและพัฒนาประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจฐานความรู้ตามนโยบายรัฐบาล และได้ร่วมมือกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) ส่งเสริมกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม กิจการเพื่อสังคม วิสาหกิจเริ่มต้น และนักวิจัย เพื่อพัฒนาศักยภาพการเชื่อมโยงผลงานวิจัยสู่การสร้างนวัตกรรมโดยจัดตั้งโครงการ”ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม รอบ 1/2562 (Research and Innovation fund for Small scale Enterprise: RISE)” ภายใต้หัวข้อการวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืน และด้านสุขภาพ

ขอบเขต / ประเด็นให้การสนับสนุน

      โจทย์วิจัยต้องเป็นงาน ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้ประเด็นวิจัยด้านเกษตรกรรมยั่งยืนและด้านสุขภาพ และต้องมาจากความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยมีหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะใช้ประโยชน์จากงานดังกล่าวจากผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร

คุณสมบัติผู้รับทุน 

 • คุณสมบัติของนักวิจัย พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
 • พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • มีความรู้ความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัย
 • ต้องมีประสบการณ์ทำวิจัยและมีผลงานวิจัยที่ดี
 • มีเวลาในการทำวิจัยอย่างเพียงพอ
 • สามารถประสานงานกับผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าของโจทย์วิจัยจนกว่าจะปิดโครงการ
 • คุณสมบัติของผู้ประกอบการ พิจารณาจากปัจจัยต่อไปนี้
 • ต้องเป็นนิติบุคคลที่อยู่ในประเทศไทยและมีสัญชาติไทย
 • เป็นสถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท หรือ วิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดย่อม เช่น วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม ที่ได้มีการจดทะเบียนไว้และสามารถตรวจสอบได้
 • ต้องสามารถร่วมสนับสนุนงบประมาณ (In cash) ได้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของงบประมาณโครงการ
 • มีความพร้อมสามารถสนับสนุนในด้านอื่นๆ เช่น กำลังคน หรือ เครื่องมือ อุปกรณ์ หรือสถานที่ในการทําวิจัยได้
 • มีศักยภาพในการใช ้ประโยชน ์จากผลงานวิจัย
 • สามารถติดตามงานวิจัยได้จนกว่าจะปิดโครงการ
 • อยู่ระหว่างได้รับทุนอื่น ๆ จาก สนช. ไม่เกิน 2 โครงการ (หากมี)

เงื่อนไข

      ทุนวิจัยและนวัตกรรมเพื่อกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม (RISE) เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมแก่โครงการที่ เป็นโจทย์วิจัยจากภาคอุตสาหกรรมโดยกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม อาทิ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กิจการเพื่อสังคม หรือ สถานประกอบการที่มีทุนจดทะเบียนไม่เกิน 1,000,000 (หนึ่งล้าน) บาท ซึ่ง สกว. และ สนช. ร่วมกันสนับสนุนงบประมาณในแต่ละ โครงการรวมกันไม่เกินร้อยละ 75 โดยสูงสุดรวมกันไม่เกิน 5,000,000 (ห้าล้าน) บาท และผู้ประกอบการเจ้าของโจทย์วิจัยต้องร่วม สนับสนุนงบประมาณ (In cash) ในแต่ละโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ภายในระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี

ติดต่อสอบถาม

โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพื่ออุตสาหกรรม (พวอ.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชั้น 14 อาคาร SM Tower เลขที่ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 0-2278-8200 ต่อ 8369, 8351 – 8353 หรือ 0-2278-8226

อีเมล์ : trfrri@trf.or.th เว็บไซต์ http://rri.trf.or.th หรือ www.facebook.com/trfrri

สำนักนวัตกรรมแห่งชาติ ฝ่ายนวัตกรรมเพื่อสังคม

เลขที่ 73/2 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์ : 02-017-5555 ต่อ 546

อีเมล์ : chalermpong@nia.or.th เว็บไซต์ www.nia.or.th