Seed Inventory Management System (SIMS)

สถานะผลงาน: งานวิจัยอยู่ในระดับที่มีความพร้อมในระดับที่มีการสร้างต้นแบบหรือ Application แล้วเสร็จ

บทคัดย่อ: ในปัจจุบันต้องยอมรับว่าการปรับปรุงพันธุ์พืชเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่สำคัญในการพัฒนาสายพันธ์พืช เพราะความต้องการในการบริโภคและจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมอาหารและการเกษตรนั้น เข้ามามีส่วนสำคัญต่อห่วงโซ่อาหารเป็นอย่างมาก ซึ่งการปรับปรุงพันธ์พืชเข้ามามีบทบาทอย่างมาก ต่อการเพิ่มผลผลิต เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสายพันธ์ให้แข็งแรงต่อโรค และทนทานต่อสถภาวะ มลภาวะ และสภาพอากาศที่เปลี่ยนเปลงไป รวมทั้งศัตรูพืชด้วย โดยในปัจจุบันการปรับปรุงพันธ์พืชนั้น มีหลายองค์กรที่ทำหน้าที่วิจัยพัฒนา แต่การจัดเก็บข้อมูลเมล็ดพันธ์ยังเป็นการเก็บรวบรวมในรูปแบบกระดาษ ซึ่งพบว่าเป็นการเพิ่มการทำงานที่ต้องคัดลอก หรือ ย้ายข้อมูลจากกระดาษไปเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ และอาจเกิดความผิดพลาดจากผู้ทำงาน (Human error) เสี่ยงต่อการทำข้อมูลสูญหาย ไม่ครบถ้วน และไม่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

Seed Inventory Management System (SIMS) เป็นแอปพลิเคชันที่ถูกพัฒนาขึ้นมา โดยในปัจจุบันนั้นยังสามารถใช้ได้ระบบปฏิบัติการ Android ถูกออกแบบมาให้ใช้งานง่าย ด้วยฟังก์ชั่นการทำงานที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์นักปรับปรุงพันธุ์พืชในการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พืช ข้อมูลต่างๆ ใน SIMS จะถูกบันทึกแบบ Real-Time และจะทำการเก็บข้อมูลทั้งหมดไว้ใน Cloud เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการและเรียกดูข้อมูล และข้อมูลเหล่านั้นจะได้รับการดูแลความปลอดภัยอย่างดี พริ้มกันนั้นยังสามารถเก็บข้อมูลไว้ที่เครื่องของผู้ใช้งานเอง ซึ่งผู้ใช้งานสามารถบันทึกและจัดการข้อมูลเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ได้ในห้องเก็บเมล็ด ด้วยแพลตฟอร์มที่เป็นระบบเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่เกิดจากผู้บันทึก (Human Error) ซึ่งสามารถใช้งานได้หลายคน

จุดเด่น

  • มีความปลอดภัยสูงในการจัดเก็บข้อมูล นอกจากป้องกันข้อมูลรั่วไหลแล้ว ยังป้องกันการสูญหายของข้อมูลได้อีกด้วย
  • ลดปัญหาความผิดพลาดที่เกิดจากคน (Human Error)
  • การใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน
  • สามารถใช้งานได้หลายคนพร้อมกัน สะดวกในการบริหารจัดการ

ที่มา: http://www.thailandtechshow.com