โครงการ U.REKA ค้นหาทีม deep-tech เพื่อสร้างนวัตกรรมตอบโจทย์อุตสาหกรรม

รายละเอียดโครงการ

โครงการ U.REKA เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและภาคอุตสาหกรรมในการสนับสนุนผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Technology) และต้องการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีเชิงลึกนั้น 

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาระบบนิเวศทางนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน โดยมีจุดประสงค์ในการสร้างองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีเชิงลึกที่มีความใหม่ (novelty) และ/ หรือ ความสำคัญ (significance) ที่มีศักยภาพในการนำมาตีพิมพ์เป็นบทความวิจัย บทความวิชาการ และ/หรือจดสิทธิบัตร เพื่อแสดงถึงประโยชน์ในเชิงทฤษฎี (Theoretical Contributions) และประโยชน์ในเชิงปฏิบัติการ (Managerial Contributions) จนกระทั่งพัฒนาให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการเพื่อนำออกสู่ตลาด รวมถึงผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาตนเองเป็นผู้ประกอบการ(Entrepreneurship) และสามารถสร้างกิจการ Startup ได้